God zal iedereen overtuigen!

Menselijke retoriek

Op 17 maart 2021 is het weer zover, op die dag zijn de tweede kamer verkiezingen. Dan mogen wij volksvertegenwoordigers kiezen. De campagnes zijn inmiddels begonnen en ‘iedere partij’ probeert u te overtuigen om toch vooral op ‘hun partij’ te stemmen. Het proberen te overtuigen gebeurt veelal via radio, televisie en social media, en men gebruikt daarvoor heel veel retoriek, dat is kunst van het spreken. Je moet tenslotte wel je partijprogramma ‘verkopen’.

Een bekende filosoof was ervan overtuigd dat je via drie manieren mensen kunt overtuigen. Hij had het over ethos, pathos en logos. Ethos heeft te maken met: het helpt heel erg om te overtuigen doordat je geloofwaardig en eerlijk bent. Denk maar aan ethiek, wat met normen en waarden te maken heeft. Pathos heeft te maken met: het helpt heel erg om te overtuigen als je empathisch over komt, en logos heeft te maken met : je kan overtuigen door argumentatie. Als je deze drie (ethos, pathos en logos) beheerst dan is de kans heel groot dat je een ander kan overtuigen. En deze drie elementen zie je terug komen bij mens die andere mensen proberen te overtuigen.


God’s ‘retoriek’

Is er iets mis met ‘ethos, pathos en logos’? nee, op zich niet, alleen het probleem bij de mens is dat er altijd eigen belangen meespelen. Maar God overtuigt op een andere manier. Hij gebruikt één ding, en daarmee overtuigd Hij iedereen. Niemand uitgezonderd, zelfs de grootste vijand. En op welke manier overtuigd God dan? Dit is het geheim: God heeft altijd het belang van Zijn schepping op het oog. Waarom? Omdat God liefde is! Via Zijn belangeloze liefde overtuigd God iedereen inclusief de grootste vijand. Dat is zo onbekend.


Een aantal voorbeelden:

Eerste voorbeeld betreft ‘Israel’: De geschiedenis van (de ongelovige) Tomas kennen we allemaal. Tomas geloofde niet dat de Heer was opgestaan. We vinden deze geschiedenis in Joh. 20:24-29. Tomas werd overtuigd toen hij zijn vinger in de wonden van de opgestane Heer mocht steken. Tomas zou je een beeld van Israël kunnen noemen. En vanuit de Schrift weten we dat Israël, overtuigd zou moeten worden door het zien van ‘wonderen & tekenen’ –o.a. de tijd van ‘Jezus en Handelingen’ zijn tekenend -   Zie Joh.4:48 indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Tomas, één van de Twaalf, werd een voorbeeld daarin. De Heer sprak uit: Omdat je Mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.

(NBG) Joh.20:24-29 …hij (Tomas) zeide tot hen (discipelen), indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats in zijn zijde, zal ik geen zins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren en Hij stond in hun midden en zeide: vrede zij u! Daarna zeide Hij tot Tomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot Hem: omdat gij Mij gezien hebt , hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.

Tweede voorbeeld betreft ’een individu’. Het gaat over Lydia de purperverkoopster, en die geschiedenis lezen we in Hand.16:14. Lydia vereerde God (was zij proseliet?), en hoorde bij de rivier via Paulus het evangelie . Evangelie = het goede bericht = het bericht van God’s liefde voor Zijn schepping en alle schepselen (1 Tim.4:10). Er staat zeer nadrukkelijk in de tekst dat GOD haar hart opent. Zij zat daar, hoorde evangelie en God handelde. Zij was passief en God opende haar hart. Waarom werd haar hart geopend? Antw: zodat Lydia aandacht schonk aan hetgeen door Paulus verteld werd. Zo werd Lydia overtuigt.

--Even tussen door – Het hart werd volledig geopend. Het Griekse woord (strong G1272 ‘dianoigo’) vinden we terug bij Mrk.7:34 genezing doofstomme …’effata’…oren werden geopend, de band van zijn tong werd los ( er staat nog bij: hij sprak goed). En we vinden het ook in bijvoorbeeld Luc.24:32 en vers 45 de Emmaüsgangers…was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schrift opende. De Schrift ging voor hen helemaal open, hun verstand ging open (vers 45) ze begrepen de Schriften helemaal.

--even tussendoor-- Proseliet (erbij –gekomene , zie Math.23:15, Hand.2:10) zijn zij die zich bij Israël hadden gevoegd door besnijdenis of een ander ritueel

Derde voorbeeld betreft ‘vijanden’ overtuigen. Wat ik mag delen is zo onbekend. God gaat alle vijanden overtuigen! Vandaag wil ik dat vanuit Rom.12:20 benadrukken, daar staat dit: …maar indien uw vijand honger heeft geef hem te eten, indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. (citaat uit Spr.25:21-22)

Iets meer context Rom.12

(Vers 1 tm 8) Als je mag beseffen wat in de voorgaande elf hoofdstukken verteld is door Paulus, dan is de logische uitwerking daarvan: je lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Je denken ondergaat dan een metamorfose. En iedereen in het Lichaam van Christus ontvangt een bepaalde genade gave.

(vers 9 tm 16) meer in detail wat ‘vers 1 tm 8’ dan praktisch betekent   

9: De liefde zij ongeveinsd , Afkerig kwade – gehecht aan goede 10: In broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar tot voorbeeld

11: in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here 12: weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in gebed

13: bijdragend in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid 14: zegent wie u vervolgen, zegent en vervloek niet’

15: weest blijde met de blijde, weent met de wenende 16: weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in eenvoudige


17: vergeldt niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen 18: houdt zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen

19: wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Here

20: MAAR, indien uw vijand honger heeft geef hem te eten, indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen


Wat betekent ‘vurige kolen op zijn hoofd hopen’?

Vijanden doen zaken die niets te maken hebben met wat in de verzen 9 tm 16 staat. (oprecht zijn in liefde, zegenen wie je vervolgt, blij zijn in hoop , geduldig zijn, volharden in gebed, enz). Kijk, de wereld is vervreemd en vijandig naar God toe. De mens heeft de zoon van God aan het vloekhout genageld. Vermoord. Hoe reageerde God daarop? Door vijanden ‘eten en drinken’ te geven.

Maar wat betekent dat nu concreet? De wereld vernederde en vermoordde de zoon van God. God wekte Zijn zoon op en verhoogde Hem uitermate en gaf Hem de hoogste naam (Fil.2:10). Dus de mens vernederd en vermoord, God verhoogd Zijn Zoon en geeft in die zoon ‘de wereld’ straks uiteindelijk het LEVEN met allemaal hoofdletters. Ik vraag u dit: welke vijand kan vijandig blijven als je niet boos bent op degene die je zoon heeft vermoord, maar liefdevol reageert door die persoon, eten en drinken te geven. Dus het leven geven. Wie kan dan vijandig blijven?

Daarmee heeft God bewezen dat Hij liefde is. De mens probeert te overtuigen met ‘trucjes’, maar God overtuigt de mens met Zijn belangeloze liefde.