Waar komt geloof vandaan? Hoe krijgen we geloof?

Intro

Laten we beginnen met de bijbeltekst 1 Kor.1:23 ….de gekruisigde Christus, is een valstrik voor de Joden, en voor de Natiën (heidenen) een dwaasheid. De heidenen (de wereld) vinden die gedachte echt belachelijk, een overwinning behalen door te sterven aan een vloekhout? voor de Joden is het een valstrik. Waarom? omdat zij een Messias verwachten die Het Koninkrijk zou vestigen, hoezo zou die Messias dan sterven aan een vloekhout?

Als je even puur naar de tekst kijkt dan KLINKT …de valstrik van het kruis (zie ook Gal.5:11)… erg verontrustend, want, dat de Heer gekruisigd en gestorven is aan het vloekhout en na drie dagen opgewekt werd door God De Vader betekent uiteindelijk, dat, door gerichten heen, elk mens, ja elk schepsel gered zal worden (God alles in allen 1 Kor.15:28). Maar op dit moment is die boodschap (de gekruisigde Christus), in al zijn eenvoud en compleetheid, voor miljoenen, wat zeg ik, voor miljarden mensen een valstrik en een dwaasheid.


Menselijke trots en eigen werken

Het vers wat we nu gaan lezen (Rom.3:10) wordt door het overgrote merendeel van hen die in het religieuze systeem zitten, de “christenen” NIET geloofd. Weet u dat er Goddelijk tussenkomst voor nodig is om die tekst te kunnen geloven. Waarom is dat zo? Dat komt omdat de menselijke trots en het menselijk proberen (lees eigen werken) om God te ‘pleasen’ er zo diep in zit bij “christenen”, dat Rom.3:10 er niet bij past. Dus houdt u vast….. Rom.3:10 Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken. Laat het even inzinken: …. niemand rechtvaardig en ….niemand zoekt God ….Niemand! Allen zijn afgeweken. Dat is nogal een statement van Paulus.


De vraag komt dan naar boven, hoe kan je dan in God geloven? En helemaal als je deze twee teksten combineert . Paulus zegt : niemand zoekt God (Rom.3:10) ...maar... Jezus zegt in Math.7:7 …zoekt en gij zult vinden. Hoe is dat te verklaren? Het is simpel. Het is verborgen voor heel veel mensen. Het antwoordt zit in ‘de gekruisigde Christus, een valstrik voor de Joden en een dwaasheid voor de heidenen. Kijk dat zaken verborgen zijn lees je gewoon terug in de Schrift, Je moet niet stoppen bij Math.7:7 maar ook Math.13:10-11 er bij nemen. Daar staat: en de discipelen kwamen en zeide tot Hem: waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? En Hij antwoordde hun en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.

En ik spreek nu beeldend over een valstrik. “Christenen” zitten vast in de val van ‘trots en eigen werken’. “Christenen” spreken zichzelf tegen, ze zeggen bijvoorbeeld, redding is genade, …even tussen door: u weet toch wel wat (een) genade (gift) is? Het is een cadeau wat je krijgt, je hebt er zelf niets aan bijgedragen, je kan er niets aan bij dragen, sterker nog, je verdiende dat cadeau niet eens. Dat is genade of anders gezegd , genade is vreugde om niet.

Nogmaals, zij , de “christenen” zeggen redding is genade, maar direct daarna spreken ze zichzelf tegen door ook uit te spreken, dat zij ZELF hebben gekozen, dat zij ZELF iets rechtvaardigs hebben gedaan, dat zij ZELF een wijze keuze hebben gemaakt door in Jezus te geloven. Maar dat is hypocriet. Je kan niet zeggen : het is genade , dus het is helemaal gratis. Het kost niets, maar IK heb zelf gekozen. Dat kan niet, dan is genade niet meer gratis, maar heb jij ZELF het laatste stukje bijgedragen. Sterker nog, dat laatste stukje is dan het allerbelangrijkste, want had JIJ dat ZELF niet gedaan, dan was je niet in de hemel terecht gekomen. Het maakt het offer van de Heer kleiner. U kunt nu zelf roemen. Begrijpt u dat?


Ter herinnering: Niemand is rechtvaardig, niemand zoekt God.

Hoe kunnen we dan de tekst Math.7:7 verklaren? Het geheim zit hierin. Elke uitnodiging om te geloven, zoals Jezus bijvoorbeeld deed in Math.7:7 zoekt en gij zult vinden, daarvan wordt aangenomen ! dat het een kans is voor de mens om aan God te laten zien wat hij / zij kan doen. Maar dat is niet wat het is.

Het is zo: het is God’s manier om die “niet in staat zijnde mens om te geloven, om God ernstig te zoeken”, om die mens te laten geloven. Anders gezegd: elke uitnodiging van Jezus is een mogelijkheid die God geeft aan de mens om te laten zien dat Hij (God dus) de handelende is. Ook wat betreft geloof. De bijbel is een demonstratie wat GOD deed en doet voor Zijn schepping.

Als je verder leest in Rom.3:21 staat er dit: thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden (…) en wel gerechtigheid Gods door het geloof VAN Christus, voor allen, die geloven. Het geloof is dus een kanaal om God te kunnen verstaan. En nu komen we weer terug bij Rom.3:10 niemand zoekt God, niemand is rechtvaardig. Geloof is dus de manier om daaruit te komen, maar waar komt geloof dan vandaan? Dat is de vraag die je zou moeten beantwoorden.


Waar komt geloof vandaan?

In dezelfde brief, namelijk in Rom.12:3 lezen we dat God ieder een mate van geloof schenkt.En dezelf de schrijver schrijft in Fil.1:29 want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden . Koppel nu Rom.12:3 aan Fil.1:29, dus: mate geschonken geloof -- aan— het is genade om te mogen geloven. Nogmaals genade is een gift, een onverdiend cadeau. Dat cadeau is “ geloof om te kunnen geloven in die niet zichtbare kracht, in de ene GOD en Zijn Zoon”. Een mens kan dat niet uit zichzelf. Begrijpt u dat?


Killer tekst voor “christenen”

Geloof komt niet los van God. Niet omdat u ZELF nu kiest. Neen, het woord (de Schriften) overtuigd u van God omdat u geroepen bent (Rom.8) daarom gelooft u. De volgende tekst is een ‘killer tekst’ voor christenen die in ZELF rechtvaardiging geloven, dus in “dat zij ZELF kiezen”. Efez.2:8 Want DOOR genade zijt gij behouden, DOOR het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een GAVE van GOD, niet uit werken opdat niemand roeme.

Hier ziet u “de chirurg Paulus met grote precisie snijden”. Dat wat Paulus, door Gods geest ingegeven, mocht opschrijven is: dat geloof een gave is . Hierdoor kunt u geloven dat Christus is gestorven aan het kruis voor de zonden, zelf toen wij nog zondaren waren. Dus de “Rom.10:3 mensen”, u weet wel ….niemand rechtvaardig….niemand zoekt God…. krijgen dat naderings geschek van God, zomaar , gratis en voor niets. Daar komt geloof vandaan


De tweede vraag is : Hoe krijgen we geloof?

Terug naar Efez.2:8 ….want door genade zijt gij behouden, door het geloof, EN DAT NIET UIT UZELF, dus wie geeft dit cadeau . .. de ene GOD! ..Dat is heel consistent met Rom.3:10-12. Bedenk ook dit: De Pottebakker ! heeft de vrije beschikking om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot allerdaags gebruik (Rom.9:21). Dit is de klomp klei: niemand zoekt God, niemand is rechtvaardig. En wat doet God? Op dit moment geeft God sommige geloof, en sommige NU niet. Waarom dat zo is, is een ander onderwerp.

We eindigen met Gal.5 en bedenk dat het daar gaat om echte vrijheid in Christus, laat u niet (wederom) een slavenjuk opleggen, zegt Paulus. Een slavenjuk is als je door de wet gerechtigheid verwacht, door ZELF doen, precies wat “christenen” doen. We lezen Gal.5:11 Wat mij echter betreft broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het de valstrik van het kruis van kracht beroofd.

-‘’besnijdenis predik” is wat in het algemeen verteld wordt, je moet dit doen om een rechtvaardige te zijn.

-Er staat letterlijk : dan is buiten werking gesteld de valstrik van het kruis. En we weten nu dat de valstrik is dat de mens denkt iets te kunnen bijdragen, maar in werkelijkheid NIETS kan bijdragen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld verteld om een gelovige te worden moet je eerst … een alpha cursus doen of de cursus 40 dagen …

De valstrik van het kruis is dat het alle eigen roem uitsluit. Jij als mens kan er dus geen eer aan behalen. En daar houden christenen niet van. Dan kunnen ze zich niet onderscheiden van andere mensen in de wereld. Maar we komen allemaal uit dezelfde klomp klei. De enige reden waarom we de twee toekomende tijdperken (of aeonen) mogen meemaken is omdat God ons riep en geloof gaf.

Als je dat nu mag beseffen dan ben je bevoorrecht…en ja uiteindelijk zal iedereen geloven. God zal alle vijanden uiteindelijk overtuigen met Zijn liefde. (Lees 1 Kor.15:21-28)