Meest recent : 21 juni 2024 - vlog

Is geloof een keuze of een gift?

Een mens kan kiezen. Zeker. U kunt kiezen of u een opleiding doet, wat u gaat eten, of u de fiets of het openbaar vervoer gebruikt. Maar keuzes maken (als u het zo wilt formuleren) gaat op tot zekere hoogte, want kan u bijvb voor gezondheid kiezen?

 

Het punt is dat een mens geen keus kan maken die niet bekend is bij God. Je kan niet vrij kiezen buiten God om. Zie daar de betekenis van vrije wil. Een mens heeft GEEN vrije wil. Dat is wat de Schrift ons leert. Precies hetzelfde geldt voor geloven of niet. Geloof is geen keus. Geloof is trouwens vertrouwen op God en Zijn woord be-amen. Ik zou alle discussie direct plat kunnen slaan door Efez.2:8-9 te citeren. Duidelijker krijgen we het niet. Maar omdat mij verweten wordt altijd maar met Paulus aan te komen, hierbij een ander die precies hetzelfde verteld, zie Joh.12:37-40.

Zingen: ...doop mij met vuur? (deel 5)

Zo af en toe kom je in liederen de frase tegen: "...doop mij met vuur". In eerste instantie zou je denken dat het gaat om een fenomeen dat op de pinksterdag plaats vond, maar gelukkig hoeven wij niet te raden waar het om gaat , want Gods woord geeft zelf het antwoord.

 

Eerder geplaatste delen:

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

 

Concordant commentaar Kolossebrief (Hoofdstuk 1)

Inleiding: Eén van de grote thema's van de Kolosse brief is hoop. De hoop van het evangelie is onvoorwaardelijk en universeel. Hoop gebeurt in gradaties / gefaseerd. Vergelijk het met een steen die je in een vijver gooit. Het begint met een kleine kring, waarna er steeds wijdere kringen zichtbaar worden. Zo is het ook met de hoop van het evangelie, eerst verzameld hij eerstelingen, de uitgeroepenen (Grieks: ek-klesia), vervolgens het volk Israël, daarna de volkerenwereld en aan het einde de ganse schepping.

Hoofdstuk 1

Kolossenzen 1: 1-5

"1 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timoteüs onze broeder, 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader. 3 Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus [Christus], te allen tijde bij ons bidden voor u, 4 daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen toedraagt, 5 om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie."

(vers 1) "Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timoteüs onze broeder."
Paulus is de schrijver. Bedenk dat hij Saulus heette en uit de stam van Benjamin kwam.
In Hand.13:9 lezen we : "Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan..."
Hier lezen we dat Saulus, de Benjaminiet, zich voor het eerst tot iemand uit de natiën richt (Sergius Paulus) terwijl een Jood (Elimas) dat probeert te verhinderen.
Bij die gelegenheid wisselt de naam van Saulus naar Paulus. En 'de Jood Elimas' wordt tijdelijk blind. Dit is een beeld van het Joodse volk dat tijdelijk ziende blind en horende doof werd. De bediening van Paulus wordt in Hand.13:9 gekarakteriseerd.

De naam van Paulus wordt 3 x in deze brief genoemd. Zie Kol.1:1, Kol.4:18 "Een eigenhandige groet van mij, Paulus" en Kol.1:23 "... en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie (...) en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben."

(vers 1)"...door de wil van God een apostel van Christus Jezus"
Er staat: door Gods wil. Het is dus niet Paulus zijn eigen keuze geweest. Hoe wij ook tegen werken, als God iets wil, dan gebeurt het altijd, een mens kan dat niet keren.
"...apostel". In het Christelijk jargon is het tot een term geworden die niet veel zegt.
Apostel betekend een afgevaardigde, een gevolmachtigde. Paulus is dus hoogstpersoonlijk afgevaardigd door Christus Jezus
"...van Christus Jezus". Die term komt 94x keer voor en uitsluitend in de brieven van Paulus. Jezus is de naam van de mens die hier op aarde wandelde. Sinds zijn doop in de Jordaan en later officieel door de opstanding werd Hij de Christus (=titel en betekent gezalfde). Hand.2:36 "dat God Hem èn tot Here énn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt."

De twaalf kenden Hem als Jezus die later de Christus werd.
Paulus kende Hem vanuit de hemel. Dus op het moment dat de gezalfde (Christus) uit de hemel met de hemelse heerlijkheid aan hem verscheen, kende Paulus Hem als Christus Jezus.

Daarmee is ook alles gezegd met welke autoriteit, met welke volmacht Paulus spreekt en schrijft. Hij schreef met de volmacht van degene die hem (Paulus) geroepen heeft, namelijk de autoriteit van de verheerlijkte Heer. Dat is dus een wezenlijke andere status dan Jezus die op aarde liep. Dat was de zoon in de vernedering.

(vers 1)"... en Timoteüs onze broeder."
Er staat letterlijk: Timoteüs de broeder. Timoteüs was een jonge medewerker. Hij betekende veel voor Paulus . Zie Fil.2:19-20 "Ik hoop in de Here Jezus Timoteüs spoedig tot u te zenden (...) Want ik heb niemand die zó eens geestes (met mij!) is, om uw belangen getrouw te behartigen."

(vers 2) aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader.
Heilig betekent apart gezet en dus afgezonderd tot. Men denkt in het algemeen dat een gelovige iemand is die naar de kerk gaat. Maar de vraag is altijd: WIE geloof je en WAT geloof je? Geloof veronderstelt dat je je vertrouwen stelt in wat iemand vertelt. De Kolossers geloofden Christus, de gezalfde die was opgewekt uit de doden. Zie daar een gelovige. (Tip: Kijk ALTIJD in de Schrift na of wat de spreker verteld of wat de schrijver opschrijft klopt!

"..te Kolosse". Paulus is niet in Kolosse geweest (Kol.2:1). De plaats bestaat niet meer, maar Kolosse lag in het zuidwesten van Turkije. Het lag vlak bij Laodicea (= Diospolis = stad van Zeus) en Hierapolis (= heilige stad). In Openb.3:14-22 lezen we over de rijkdom van Laodicea.
In Kol. 4:2 lezen we: "samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is." Onesimus kennen we ook uit de brief aan Filemon. Onesimus was de slaaf en Filemon was de Heer. De brief Filemon is in dezelfde tijd geschreven en zou je ook de 2e brief aan Kolossenzen kunnen noemen.
In die tijd was het gewoon dat een gemeente (ekklesia) in een huisgezin samenkwamen. zie Filemon 1:2 "...onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize."

Daarbij is opmerkelijk dat een ekklesia ontstaat rondom een 'huisgezin'. Dus niet via een instituut of grote organisatie.

(vers 2)"..genade en vrede zij u van God, onze Vader"
Beginnend met genade en van daaruit vrede. De volgorde is van belang. Vrede is gebaseerd op genade. Genade is de Griekse groet, en vrede (sjalom) is de Hebreeuwse groet. Feitelijk is dat Paulinisch. De Jood die dacht een voorrangspositie te hebben is hij 'kwijt', doordat genade nu vooraan staat.
God de Vader. zie 1 Kor.8:6 "voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie (bron) alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here (= Gr.kurios = eigenaar), Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem."

(vers 3) "Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus [Christus], te allen tijde bij ons bidden voor u."
God is de Vader is de standaardformulering. En onze Here Jezus is de zoon.
"...wij danken...te alle tijde...bij ons bidden voor u."
De Kolossers stonden onder druk, en ze dreigden af te wijken van het goede bericht door boodschap van wet en werken. Toch dankt Paulus altijd. Dat is leven uit genade.

(vers 4) "daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen toedraagt."
Hier lezen we dat Paulus er zelf niet is geweest. Hij had gehoord van hun geloof in Christus (de opgewekte uit de doden) Jezus (die op aarde leefde en stierf aan het kruis van Golgotha)
"...geloof" is gebaseerd op vertrouwen en op wat Hij doet, niet onze werken.
De bekende reeks lezen we in deze verzen terug: ...geloof... in vers 5...hoop .... en liefde (agape= belangeloze liefde)

(vers 5) "..om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie."
Van die hoop (=zekere verwachting) hadden zij gehoord. Omdat het een levend woord en een bericht is, geeft het hoop (verwachting), en omdat het een hele hoop hoop is, daarom wekt het liefde op. De hoop blijkt iemand te zijn. zie Kol.1:27 "de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid."
..."weggelegd.". Het is gereserveerd.
..."Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking (het woord) der waarheid, het evangelie.".
Ze hadden het woord van de waarheid gehoord. Waarheid berust op feiten. Leugens doen een mens afwijken van het goede bericht en belasten de mens, ze doen ook afbreuk aan de hoop. De blijdschap en dankbaarheid worden er door weggenomen.
Er staat letterlijk "...het woord van de waarheid van het evangelie." Het woord der waarheid = evangelie.

Paulus hamert er op bij de Kolossers dat ze niet zouden afwijken van het geloof! Hij roept op: laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie.

(vers 23) "indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie..."
Wat is de hoop van het evangelie? ...zie vers 20: "en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."

Kolossenzen 1: 6-10

"6 ...dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen;
7 zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mede dienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is,
8 en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.
9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God."

(vers 6) "in gehele wereld..."
Zie ook Rom.1:8 "omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt."
Het gaat er hier NIET om dat degene die het verteld de kracht is, dus de voorganger of de predikant, maar het woord staat centraal. Het woord is kracht.

Zie ook 1 Thes.1:8 "..maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden."
Zodra Gods woord wordt verteld, wordt er over het woord gesproken. Dat kan positief of negatief zijn, maar zodra het woord PUUR klinkt, dan werkt het zaken uit.

(vers 6) "draagt het vrucht en wast het op."
Denk aan de gelijkenis van de zaaier. zie Math.13:18-23.
Zie ook Kol.1:23 "indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie."
Blijf staan in de hoop van het evangelie. Voorbeeld: een boom staat op één plaats en groeit omhoog. Geworteld op één plaats, en wijkt daar niet van af.
Zie ook Kol.2:6-7 "Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging."

(vers 6) De prediking der waarheid = het evangelie = "de genade Gods."
Tit.2:11 "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend (=redding) voor alle mensen, om ons op te voeden."
De genade boodschap van Gods reddende genade hadden de Kollossers van Epafras gehoord.
Genade voedt op (opvoedende genade). Wet voedt niet op.

(vers 6) "de genade Gods in waarheid hebt leren kennen."
"hebt leren kennen." Hier staat het Griekse woord: Epi-gnosis! zie ook vers 9.
Gnosis is weten. Wat er bovenuit gaat is Epi-gnosis = realiseren, boven kennis, beseffen
Je kunt iets weten, zonder de waarde te beseffen.
Het begint bij weten, pas daarna kan je het beseffen.
Bijvoorbeeld in opvoeding. Je geeft dingen mee zodat kinderen weten hoe het zit, maar alleen weten is niet genoeg, de waarde zal komen als ze gaan beseffen wat het betekent.
Het besef komt vaak door tegenslag, conflict, moeite, tegen gewerkt worden etc.
Ander voorbeeld: de waarde van gezondheid besef je vaak als je ziek bent.
(vers 7) "Epafras."
Paulus is zelf niet in Kolosse geweest.
Zie Kol.4:12 "Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht (slaaf) van Christus Jezus."
Zie Kol.4:13 "Want ik kan van hem getuigen, dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen, die te Laodicea en te Hiërapolis zijn."

(vers 8) "kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest."
De liefde voor wat kenbaar gemaakt?
Gezien de context: de liefde die gelovigen te Kolosse hadden voor Paulus.
Ze hadden Paulus nooit fysiek gezien (in vlees), maar zij hadden oor gehad voor het pure evangelie dat Paulus mocht herauten.

(vers 9) "sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben."
Geloof komt door horen. God opent het gehoor en Hij geeft zicht.
Het is dus niet omdat je het zelf hoort of zelf ziet!, maar HIJ is degene die je oren en ogen opent. Dat is geen populaire boodschap omdat de mens zelf dingen wil doen.
Het moeilijkste voor een mens is misschien wel dit principe loslaten.

(vers 9) "niet op voor u te bidden en te vragen."
Bij Paulus voert het danken altijd de boventoon. Paulus loopt over van dankzegging (Kol.2:7)
Paulus bidt niet voor aardse zaken . Uitzondering is de doorn in/voor het vlees (2 Kor.12), maar daar gaat het om de boodschapper van de tegenstander. Het antwoord is veelzeggend: "Mijn genade is u genoeg."

We danken omdat:
God in alles voorziet, Gods weg de beste is en "alle dingen ten goede medewerken voor hen die naar Zijn voornemen geroepenen zijn" (Rom.8:28).
(Rom.8:26) "want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."
(Fil.4:19) "Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus."
(Fil.4:6) "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God."

(vers 9) "dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt."
"rechte kennis" : ook hier staat epi-gnosis! Zie ook vers 6.
Epi-gnosis wordt weergegeven met herkennen, rechte kennis, leren kennen enz…
Rechte kennis is op zich niet fout vertaald, want rechte kennis is besef wat behoort te zijn, maar besef in de zin van realisatie is sterker. Wij zouden met besef van ZIJN wil VERVULD mogen worden. DAT is het grote onderwerp in Paulus zijn gebedsleven.
Epi-gnosis: Zie ook Rom.10:2 "Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand."
Het grondwoord wat hier vertaald wordt met 'verstand’ is wederom epi-gnosis. De vertaling zou dus zijn: zonder 'besef’. Het is bedekt. Ze zijn zeer ijverig, ze bestuderen de Thora, maar ze beseffen niet waar het werkelijk omgaat, namelijk om de opgewekte Christus.

Eucharistie = goede genade. Wij zeggen dankbaar en blij
Op het moment dat je besef krijgt van genade , ga je danken. Dan zie je omhoog. Je ontvangt het om niet en dat maakt blij. Dan wordt je overvloeiende in dankzegging.
Dat is niet afhankelijk van omstandigheden. Het zit in je hart. Hij geeft het in je hart.
Het eerste wat er gebeurt als je daarvan af keert, dan verdwijnt dankzegging en dus ook vreugde.

(vers 9) "in alle wijsheid en geestelijk inzicht."
Inzicht – in de grondtekst staat het Grieks woord 'sunesis’. Sun = samen. Het betekent de samenhang. Het idee van inzicht is dus de samenhang tussen dingen. Dat je het verband ziet van dingen.
Geestelijk inzicht is dat je het verband ziet van de wereldzaken en van de natuur met wat er geschreven staat. Dat geeft je leven rijkdom, omdat je dan weet dat alles spreekt van de ene God! Dan heeft dus alles waarde, en heb je dus een waardevol leven.
Wijsheid - Kol.4: 5 "Gedraagt (er staat wandelt) u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan."
Wijsheid is toegepaste kennis. Paulus spreekt over wat waarde heeft. Paulus zegt NIET wat wel of niet mag (dat is wet). Paulus stelt: wat is nuttig? Wat bouwt op? Wat is tot eer van Hem?

(vers 10) "de Heer waardig wandelen."
Dat is NIET: gedraag je zus en zo, moralistisch dus. Het gaat hier over dat we besef zouden hebben van Hem.
Wat betekent dan waardig wandelen? Dat je in je wandel de waarde van Hem weet te waarderen / weet in te schatten. Het gaat dus om de ontdekking, om het besef wat ZIJN waarde is!. Dus dat de waarde van Hem gereflecteerd wordt in je wandel.

(vers 10) "in elk goed werk vrucht dragen."
Aan 'vrucht' kan je zelf niets doen. Dat is Gods werk. Wanneer je de genade kent en Hem kent, dan ga je vrucht dragen. Niet wat je doet, of dat je snel of langzaam loopt, daar gaat het niet om. Het leven in dankzegging maakt het goed. Het besef van De ene God die alles plaatst, maakt het goed.
Religie kent een God, maar als je DE God mag kennen die alles plaatst, dan geef je Hem de eer en draag je vrucht.

Kolossenzen 1: 11-15

"11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,
in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping."

(vers 11) "Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd..."
Hoe wordt je bekrachtigd? Door het besef van wie de ene God is (zie de verzen hiervoor)
Er staat letterlijk met ELKE kracht bekrachtigd wordende (op elk gebied, op elk terrein)
De kracht van een mens stelt niet zo veel voor; een ziekte kan zich zo maar openbaren.
Elke dag worden we geconfronteerd met eigen zwakheden op elk gebied en op elk terrein. Maar Zijn kracht, daar gaat het om. Denk aan Fil.4:13 "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft."
Let op: je hoeft niet te bidden om kracht, maar dank op voorhand dat je verzekerd bent van Zijn kracht.

Wij vragen vaak om dingen die God op voorhand belooft. Wij vragen vergeving, maar dat hebben we op voorhand. Wij vragen: "wilt U in behoefte voorzien," maar God zal in AL onze behoefte voorzien. Het besef van dit soort zaken is een proces.

(vers 11) "...bekrachtigd naar de macht Zijner heerlijkheid..."
Hierover denken we altijd te klein. We hebben er geen idee van wat dat nu precies inhoudt.
In overeenstemming met de macht Zijner heerlijkheid bekrachtigd Hij!

(vers 11) "...tot elke volharding en geduld MET blijdschap."
Dit is zoals het letterlijk in de grondtekst staat. Het bijzondere is dat de mens niet snel de combinatie volharding, geduld MET blijdschap kan maken.
Volharding heeft immers te maken met volhouden, het vermogen om vol te houden, ondanks tegenwind. En geduld heeft te maken met lankmoedigheid, het vermogen om te wachten ondanks dat jij het NU wil.
En die beide combineren met blijdschap. Dus tegenslag combineren met blijdschap.
Dat kan alleen maar als je besef (epi-gnosis) hebt van wie de ene God is en wat Hij bij machte is te doen in uw leven.

(vers 12) "...die u toebereid heeft..."
In het Nederlands kennen wij niet de taalvorm die hier in het Grieks staat. De aorist = een tijdvorm zonder tijd. Ongeacht wanneer.
Er staat dus letterlijk: niet de voltooid verleden tijd, het is toen gebeurt, maar die u toebereidt (de aorist vorm).

(vers 12) "...die u toebereidt voor het erfdeel..."
Het is een lotdeel. Je krijgt het toebedeeld, het is het deel wat je ontvangt.
Het is geen toeval (willekeurig), het is geen eigen keus. Hij maakt geschikt.

(vers 12) "...lotdeel der heiligen in het licht..."
Paulus werd ooit geroepen vanuit de hemel en werd omstraalt door licht.
Ten eerste: die roeping was geen eigen keus.
Ten tweede: het licht was zo intens dat hij drie dagen blind was.
We zullen eerst getransformeerd moeten worden om 'dat licht' aan te kunnen. Onze sterfelijke aardse lichamen kunnen dat helemaal niet aan.

(vers 13) "Hij heeft ons verlost ..."
Neen, hier staat ook weer de Griekse aorist vorm. Hij verlost (beveiligd), ongeacht de tijd.
Waaruit beveiligd of verlost Hij?

(vers 13) "Hij verlost uit de macht der duisternis."
Zie ook Efez.6:12 "want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen (...) tegen de wereldbeheersers dezer duisternis."
De term 'macht der duisternis' is een typering van deze wereld. Zie ook 2 Kor.4:4 "...de god dezer eeuw (eaoon = tijdperk) met blindheid heeft geslagen."
De tegenstander vertelt leugens, en u weet het, een leugen is een verdraaiing van de waarheid. Als je wandelt in de duisternis weet je niet waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. Onze rijkdom is dat Hij ons daaruit verlost. We mogen beseffen dat (Rom.11:36) uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.

(vers 13) "en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde."
Vraag: is het koninkrijk toekomstig? gedeeltelijk, maar die gedachte is niet volledig.
Het koninkrijk is ook NU, maar het is verborgen, en straks zal het openbaar worden.
Zie ook Luc.19:11 "...dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden."
Er is een koning, die alle volmacht in hemel en op aarde gegeven is (Math.28:18), zijn domein (het universum - hemel en aarde-) is bekend. Het is alleen verborgen (Hebr.2:8), wij zien nog niet alles. Hij heerst in genade (Rom.6). Besef goed wat dat betekent. Dat betekent dus dat er momenteel NIET wordt ingegrepen bij overtredingen. Dat is het karakteristiek van deze tijd. Straks zal dat anders worden.

(vers 13) "...de Zoon zijner liefde."
Wat betekent dit? Je kan denken aan: Hij is de geliefde zoon.
Je kan ook denken aan: de Zoon waardoor God zijn liefde bewijst (zie ook Kol.1:20).
Beide zijn waar.

(vers 14) "...in wie wij de verlossing hebben..."
Verlossen heeft met losmaken te maken. Er staat letterlijk in wie wij de loskoping hebben.
Er is een prijs betaald zodat we vrij zijn (zie ook 1 Tim.2:6). We zijn Zijn eigendom.

(vers 14) "...de vergeving der zonde..."
Wij denken bij vergeving aan schuld die niet wordt aangerekend. Maar het is veel meer dan dat, er staat 'de loslating', 'de bevrijding'.
Zie ook Luc.4:19 "...om aan gevangenen loslating te verkondigen....in vrijheid" (2 x hetzelfde Griekse woord).
Er staat dus ...in wie wij de bevrijding hebben!
Maar wat zegt men? Tegen zonde moet je strijden. Dat is geen evangelie.
We HEBBEN de bevrijding van de zonde. Dank daarvoor. Dat is evangelie.
Zijn genade is de maatstaf. Hij geeft kracht, kijk omhoog.
Hij doet Zijn werk in ons. Kijk niet naar je eigen falen.

"Ja, ja dat is wel makkelijk," zegt men dan. Ja inderdaad, dank Hem daar voor!
Zie ook Rom.6:11 "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij dood zijt voor de zonde."
Onze focus ligt op Hem, niet op onszelf

(vers 15) "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping."

Vooraf: dit gedeelte is het hoogtepunt van deze brief. Omdat hier de glorie, de heerlijkheid van de zoon van Gods liefde, in al zijn luister wordt beschreven. Hier lezen we wie Hij, de zoon van Gods liefde, is.

Het Griekse woord voor beeld is 'eikon'. Dat is een beeltenis. Denk aan een munt waarop een beeltenis van een hooggeplaatste staat.
Men zegt Hij (Jezus) God is, maar er is één God. De onzienlijke. Onze Heer is het BEELD van de onzienlijke God. En let nu op: Adam was geschapen IN het beeld van God (zie Gen.1:27).
Zie ook 1 Tim.1:17 "De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de ENIGE God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid."
Zie ook Joh.1:18 "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders IS, die heeft Hem doen kennen."

(vers 15) "Hij is het beeld van de ONZICHTBARE God."
God is de onzienlijke en kan per definitie niet gezien worden. Joh.1:18 "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen."

(vers 15) "Hij is het BEELD van de onzichtbare God."
In Gen.1:26 wordt al gesproken over het beeld van God. Paulus refereert hier aan.
Gen.1:26 En God zeide: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis."
Letterlijk staat er niet 'naar ons beeld' , maar 'IN ons beeld'
Gen.1:27 "En God schiep de mens (Adam) naar IN zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij HEM; man en vrouw schiep Hij HEN."

(vers 15) "...de eerstgeborene der ganse schepping."
Hier wordt NIET gesproken over God de zoon, maar van de zoon van God.
De eerstgeborene van elk schepsel, van ieder creatuur. Heel belangrijk!.
De zoon van Gods liefde neemt een uitermate hoge positie in, maar hij is niet de Schepper,

Hij (de Zoon) is de eerstgeborene van elk schepsel. Hij is dus, hoe raar het misschien ook klinkt, een schepsel. Wel het hoogste, de eerste. Zo tekent Paulus dit in deze brief op.
Zie Luc.1:35 "...de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden."

De zoon van God is vele duizenden jaren NA Adam geboren, maar ver daarvoor, voor alle dingen, was de Zoon er al, namelijk als beeld en als woord.
Zie ook Joh.1:1 "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God."
Zie ook Joh.1:14 "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond (getabernakeld)." De tabernakel werd 'vlees en bloed' doordat de twee mannen(*1) deze bouwden naar het voorbeeld, naar het model.
Zie Exod.25:9 "Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei."

Let op: de tabernakel was er al VOORDAT deze op aarde gebouwd werd. Het model was er namelijk al. Er was over nagedacht. Letterlijk was de tabernakel er toen hij gebouwd werd, feitelijk bestond de tabernakel er al als model, als beeld, als woord.

(vers 15) "...DE EERSTGEBORENE der ganse schepping."
Wat is een eerstgeborene?
Het heeft met (erf)recht te maken. Een eerstgeborene heeft recht op dubbel deel.
Opvallend: in de bijbel ziet u bijvoorbeeld in Genesis per definitie dat juist niet de eerstgeborene het eerstgeboorterecht erft.
Hij is de eerstgeborene, niet omdat Hij het eerst geboren is. Hij werd duizenden jaren na Adam geboren. Paulus verwijst in deze tekst (Kol.1:15) naar Psalm 89:28. Deze Psalm gaat over de Messias die zou komen, de zoon van David. Er staat (vers 28): "Ja, Ik (God) zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde."
Hij wordt dus tot eerstgeborene GESTELD van elk creatuur. Dus tot de hoogste, belangrijkste, voornaamste etc. erfgenaam

Kolossenzen 1: 16-20

16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

(vers 16) "alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen."
Toen Adam geschapen werd, had God de laatste Adam op het oog.
Wie was er eerder? Antw.: het model, het beeld Gods. Adam is naar dat beeld geschapen. De zoon van Gods liefde was dus eerder.
ALLE dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Even terug. De zoon is de eerstgeborenen van elk schepsel, Hij (de zoon) is geen (mede)schepper!. Hij is het beeld waarin, waardoor, waartoe ALLES geschapen is.
God is De Schepper (enkelvoud).
Zie Job 9:8 "Hij spant geheel alleen de hemel uit."
Zie Jes.44:24 "Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht."

(vers 17) "en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan (samenhang) in Hem;"
De zoon was er al voordat er iets geschapen werd als woord(logos) en als beeld.
In de grondtekst staat voor het woord 'bestaan' een woord dat samenhang betekent. Hij is de samenbindende factor die alles bij elkaar brengt. Hij ligt aan alles ten grondslag. De schepping is een eenheid, de schepping is uit één beeld voortgekomen.

(Vers 18) "en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente..."
De gemeente. In de Griekse grondtekst staat het woord 'ekklesia'. Dit betekent het uitroepsel. Je wordt er uit geroepen. Het betekent ook vergadering. Je wordt dus uitgeroepen door God om samen (bij een te zijn) te zijn, en Hij is het hoofd daarvan.

In de Efeze brief gaat het over 'het lichaam' van het hoofd, met nadruk op wie/wat ekklesia is met de voorrechten
In de Kolosse brief gaat het over Hem die het hoofd is van het lichaam (de ekklesia). Wij zijn met Hem verbonden zoals een hoofd met het lichaam is verbonden. Paulus is de enige die er over spreekt. Let op: Wat hij bezit, bezitten wij! De ekklesia is veel nauwer verbonden met Christus dan de bruid.

(vers 18) "...Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is."
Zoals Paulus in de vorige verzen betoogt heeft dat Hij, de zoon van God, de basis van heel de schepping is, zo gaat hij nu spreken dat Hij ook het begin is van de nieuwe schepping!
Hier zien we weer het woord de eerstgeborene, dit keer gekoppeld aan 'uit de doden'. Was hij de eerste die uit de doden opstond? Nee. Maar zij die opstonden (bijvoorbeeld Jaïrus of Lazarus) stierven opnieuw. De Heer kreeg als eerste onvergankelijk LEVEN. De Heer was in ALLES de eerste, de belangrijkste, de hoogste.

(vers 19) "Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken."
De volheid van wat? Zie Kol.2:9 "In Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk." Vergis u niet, dat is nogal wat. Hij is niet de Godheid, maar de volheid van de Godheid woont in Hem. Zo zal straks, bij de voleinding der tijdperken (aeonen), de Godheid in ALLEN wonen (zie 1 Kor.15:28)!
Het uitroepsel, de eerstelingen, delen in de heerlijkheid van de Zoon. U heeft dus ook de hoogste plaats.

(vers 20) "en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn’s kruises..."
Dit staat in de aorist vorm. God maakt vrede.
Door het bloed van het kruis. Er staat 'stauros', een schandpaal.

(vers 20) "verzoening van het al."
Paulus tekent dit zelf op: de totale verzoening van het al!
Dit is de ultime hoop van het evangelie. God maakt vrede. Hoe doet Hij dat? Door het bloed van het kruis. Wat betekent dat? Door het kruis heen toont God dat geen vijandschap zo groot is, of Zijn liefde triomfeert over dat alles. Paulus is in zijn leven het voorbeeld. Hij was een vijand en God heeft hem veranderd van een vijand in een liefhebber.

(vers 20) "alle dingen" ...in Grieks 'ta panta'= het Al
De hele schepping, of het nu hemelse of aardse betreft, ALLES zal gewonnen worden door Zijn liefde. Het heeft niets te maken met onze medewerking, God doet het!

(vers 20) "...alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."
Heeft u geteld hoe vaak 'ALLE' voorkomt in deze vijf verzen?
Hier staat 'de verzoening van het al.' Het woord 'alverzoening' is hier direct aan ontleent. En dat woord 'alverzoening' wordt door de Christelijke wereld 'vervloekt'. Terwijl het letterlijk in de Schrift staat. Neem bijvoorbeeld het woord 'drie-eenheid'. Dit komt niet voor in de Schrift. En dat is toch veelzeggend!

Nu moeten we scherp lezen: God zal het AL met Zich verzoenen. Er staat NIET: om Zich met het AL te verzoenen. God is NOOIT een vijand geweest. God heeft ook nooit Zijn toorn over zijn zoon aan het kruis uitgestort. Verzoenen heeft te maken met vijandschap. (zie vers 20 "..vrede gemaakt...") De wereld is vervreemd, de wereld is vijandig NAAR GOD toe.
Men denkt dat het kwaad in de wereld negatief is, maar het kwaad is niets anders dan een donkere achtergrond zodat Hij zijn liefde kan etaleren. Het is een min wat straks een plus zal worden.

(vers 20) "...hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."
De verzoening van het AL is niet beperkt voor de mensheid, neen, het betreft alle vijanden (de overeheden, machten etc.) (*1). Gen.36:2 "Toen ontbood Mozes Besaleël en Oholiab en iedere man die kunstvaardig was, in wiens hart de HERE wijsheid had gelegd, ieder wiens hart hem drong om het werk te komen verrichten."

Kolossenzen 1: 21-24

21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend,
22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,
23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.

(vers 21) "Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend."
Nogmaals : verzoenen is NIET vereffenen van schuld. Zonde of schuld wordt bedekt, maar vijanden worden verzoend! Die twee hebben niets met elkaar te maken. Verzoenen = vijanden worden vrienden.
In het Christendom denkt men in het algemeen, je moet God 'pleasen', maar God is nooit een vijand geweest. De wereld is vervreemd en vijandig. Verzoening is GEEN generaal pardon.
In vers 20 werd gesproken dat door het bloed van het kruis de garantie er is dat er vrede (geen vijandschap meer) zal komen in het AL. Het woord 'thans' in vers 21 betekent dat zij die geloven NU al verzoend zijn, er is geen vervreemding meer.

(vers 21) "weder verzoend."
In het Nederlands zou je kunnen suggereren dat er al eerder verzoening had plaats gevonden en we nu weder(om) verzoend zouden zijn. Maar dat is niet de gedachte. Dit Griekse woord (apo katalasso = weder verzoenen) komen we nergens anders tegen. Het duidt op een horizontale en verticale verzoening! Zie Efez.2:15-16 "...om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens(heid) te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft."
In die nieuwe menshheid is er geen onderscheid meer in Jood en heiden.
Hier zien we dat vijandschap naar God toe zal worden veranderd in vrede, maar ook de vijandschap onderling (van mens naar mens). Dus alle conflicten / disharmonie onderling zal worden weggedaan.

(vers 22) "in het lichaam van zijn vlees, DOOR de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen."
"...DOOR de dood" = Hij stierf, lag in het graf en stond op ten derde dagen. Dit gaat om de opstanding.
"...om u heilig, onbesmet en onberispelijk..." Hier is niet de gedachte hoe God ons ziet, hoewel hij ons zeker in Christus ziet. Hij ziet ons namelijk aan hoe we straks zullen zijn, d.w.z. volmaakt. In deze context wil het zeggen: wat Hij NU in ons leven doet. Hoe Hij ons presenteert, hoe Hij ons voor Zich stelt. Zie Efez.5:26,27 "om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet."

Hij reinigt door het woord. Christus heeft de gemeente (ekklesia) lief. Hij heiligt en reinigt ons door het woord. Dat is wat de opgewekte Heer nu doet. Het woord wijst namelijk altijd op wie HIJ is. Dat doet stralen. Mensenwoord wijst op de 'do' en 'don’t '. Dat laat je niet stralen. Dat belast je.
Onderga (Hij doet het dus) het waterbad, de reiniging, van zijn woord, that's it!
Er wordt voor je gezorgd, je hoeft je geen zorgen te maken.
Een algemene bijbelse waarheid is: onderga het woord, de reiniging (als eerste), en AL het andere zal je geschonken worden.

(vers 23) "indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie."
Er staat NIET 'aangezien' gij slechts. Indien ...is dat een voorwaarde?
Hij doet Zijn werk door het woord. Er is geen andere weg. Het kan NIET buiten Christus om. Als je het van het vlees, van de mens zelf verwacht, is het resultaat verderf (Gal.6:8).
Als je afwijkt van de hoop wordt het hopeloos. Blijf dus welgegrond en standvastig staan op het woord. Dat is wat hier staat.
Zie 1 Kor.15:1-2 "Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn."
Mensen zijn bang om dit te lezen, omdat men denkt dat er iets afgepakt kan worden. Maar u bent verzegeld. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden.

dat dan dat ons leven niet verloren kan gaan?
Jawel dat kan (voor dit leven). Dus je geluk, je vrede, je vreugde, alles wat Hij te geven heeft kan je verliezen in dit leven. In die zin dus.

Even tussendoor : 'Werk VAN de Heer' OF 'werk VOOR de Heer'. Bij het werk VAN de Heer is het ZIJN werk. Werk VOOR de Heer is het wat jij doet (of meent te moeten doen) VOOR de Heer. En dat laatste is mensenwerk.
Hoe wordt je overvloedig in het werk dat HIJ doet?
Door standvastig, onwankelbaar te blijven in het geloof.
In het geloof....dus NIET in werken. Een opdracht heeft te maken met werken, geloof heeft te maken met God die belooft te zullen doen.
Zie Rom.4:20 "maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God eer."

(vers 23) "...niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie..."
Beter dan het woord 'hoop' is 'verwachting'. Hopen is niet zeker, verwachting is zekerheid dat het gaat gebeuren, denk maar 'in blijde verwachting'
Wat is de hoop van het evangelie? Zie vers 20, het is de verzoening van het AL. En dat is universeel en gegarandeerd en daarom is het een goed bericht.

(vers 23) "...dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben."
Er staat "..dat verkondigd is."
Hoezo ik Paulus? Aan hem is nu juist het evangelie van de voorhuid bekend geworden. Denk ook aan de uitspraken van Paulus, mijn evangelie (is heel bijzonder), is het evangelie dat door openbaring (niet van de mens) bekend is gemaakt.

(vers 24) "Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd..."
Let op ...Paulus verblijdt zich om wat hij lijdt. Dat is een bijzondere combinatie.
"Om uwentwil," dat zijn de natiën, de gelovigen uit de heidenen
De Efeze brief is een parallelbrief van de Kolossebrief. Zie Efez.3: "...om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangenen van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Dat wil zeggen de natiën..."

Wie zijn die 'u'? Wij denken vaak bij heidenen aan niet godsdienstige mensen. Het Griekse grondwoord is 'etnos' dat zijn de volkeren. Het gaat hier om jullie, de heidenen (etnos), de natiën zonder onderscheid.
Lijden met vreugde kan alleen als je beseft dat er een enige God is die alles een plaats geeft. Dat er niets zomaar gebeurt. De min in ons leven is een plus die nog niet af is.
Zie ook de Fillipenzen brief. In deze brief lezen we, hoewel Paulus gevangen was, over vreugde, over verblijden.

(vers 24) "en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente."
Vele vinden dit een moeilijk vers. Vanuit de theologie heeft men het idee: Christus moest sterven/lijden om de toorn, de straf op onze zonde, van God te ondergaan. Dit vind je NIET terug in de Schrift!

De gedachte met zo'n vers zou ook kunnen zijn: is het lijden van Christus niet genoeg geweest? Het kruis heeft NIETS met de toorn van God te maken. Het kruis van Golgotha maakt openbaar dat de mens vijandig is, en het was de Zoon die dat onderging en heeft verdragen. God bewees dat, zelfs als de mens Zijn Zoon aan het kruis sloeg, Hij liefheeft. Juist door deze daad kan God Zijn liefde bewijzen.

Terug naar het vers. Wat zou Paulus bedoelen met verdrukkingen van Christus?
Antw: Christus wordt nog steeds verdrukt, doordat de leden de verdrukking ondergaan. Het gaat om het Hoofd dat lijdt om het lichaam.
Zie Hand.9:4 "Saul, Saul waarom vervolgt gij MIJ?" Saulus vervolgde de gemeente (ekklesia). Hieruit blijkt dat de gemeente, de ekklesia, Christus is.
Als één lid lijd, lijden alle leden, het meest het hoofd. Dat is wat dit vers zegt.

Kolossenzen 1: 25-29

25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen,
26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.
27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

(vers 25) "Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen."
Bediening...in de Griekse grondtekst staat 'oiko nomia’ = huis houding = een beheer.
In de S.V. staat: naar de bedeling. Hier ziet u waar de bedelingenleer van afgeleid is.
Maar er staat dus: mij heeft God het beheer (de huishouding) toevertrouwd. De huishouding waarin we NU leven, daar heeft Paulus het beheer van.
"...tot zijn volle recht te doen komen..." of in de S.V. "...om te vervullen het Woord Gods..."
Er wordt hier gezegd dat Paulus het woord van God vervult, compleet maakt, afgerond heeft. Hij is de apostel die het woord gecompleteerd heeft, dat wat ontbrak heeft Paulus aangevuld.
Zie ook 2 Tim.4:13 "Als gij komt, breng dan de mantel (kaft) mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten."
Paulus brengt net voor zijn sterven de bibliotheek (= de bijbel) letterlijk bij elkaar.

(vers 26) "het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen."
"..dat eeuwen." Deze vertaling zet u in de verkeerde richting, er staat dat (wereld) tijdperken.
Zie ook Rom.16:25 "naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen (wereld-tijdperken) verzwegen is geweest."
Zie ook Efez.3:5 "dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten."

(vers 27) "Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid."
"...hoe rijk.." Dat is een te magere vertaling. Er staat: de rijkdommen (meervoud) van dit geheimenis.
Zie ook (weer) Efez.3:8 "Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen."
"...onder de heidenen..." Er staat "onder de natiën."
"...Christus onder u, de hoop der heerlijkheid..." Onder u, onder de natiën. Dit geheimenis gaat over dat Israël tijdelijk ter zijde is gesteld, God maakt NU GEEN onderscheid in de natiën. Dat is een geheimenis! Dit was/is ook niet bekend bij Joden.

Een Jood zal zeggen, de Messias, zal straks zijn zetel hebben in Jeruzalem en zijn koninkrijk vestigen, Israël herstellen en dat zal het centrum zijn van een nieuw koninkrijk. Dat verwacht men op grond van profetie, en dat zal gebeuren, maar Paulus verteld hier het geheimenis: Christus onder jullie. Israël staat TIJDELIJK terzijde, er is NU GEEN onderscheid in de natiën. God doet nu 'heidens werk', en nogmaals, zal straks 'de draad weer oppakken' met Israël.

De profeten wisten hier niet van. Tegenwoordig zegt men dan, het staat niet in het 'oude testament’, want lees maar het is 'onnaspeurlijk'. Maar we vinden dit verborgen (bedekt) in het 'oude testament', bijvoorbeeld als Paulus spreekt over twee die één vlees zullen zijn.(Gen.2:24). in Efez.5 vers 32 lezen we: dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. Normaal gesproken zouden we nooit aan Christus en de ekklesia denken als we Gen.2:24 lezen. Het staat er dus wel, maar verborgen, bedekt. Het is de wijze waarop God vandaag de dag werkt.

Een ander voorbeeld lezen we in Deutr.29. Daar vinden we een hele cryptische uitspraak die je zeker niet zou verwachten. Deutr.29:29 "De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen."
Het voorgaande ging over Israëls verstrooiing onder de natiën en wat hen zou overkomen. Het volgende hoofdstuk gaat over het herstel, dat ze verzameld zullen worden uit de volkeren.
En hiertussen staat dan zo'n uitspraak. Als je Paulus kent, is dat dan niet moeilijk meer, juist op die plaats hoort deze cryptische uitspraak.
Let op : Paulus is dus een gids om de rest van de Schrift te lezen, en de verborgenheden te ont-dekken. Op elke bladzijde van de Schrift lezen we van Hem.
Denk bijvoorbeeld aan David en Adullam (1 Sam.22). Hij zou koning worden, werd verworpen en in verzamelde in het verborgene een volk, 'schorrie morrie'. Waar zou dit nu van spreken? Dit spreekt van deze 'tussentijd' waar Hij uit de natiën (geen onderscheid) een volk zal bereiden als eerstelingen.

(vers 28) "Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn."
...Paulus verkondigt geen wet, of iets, Paulus verkondigt HEM.
"...ieder mens". Geen beperkingen, wij verkondigen aan een ieder. Ze kunnen geloven als ze het te horen krijgen, dus vertel het.
"...ieder mens terechtwijzen". Bij terechtwijzen denken wij aan corrigeren, maar het gaat om attenderen.
"...onderrichten". Het gaat om leren. Besef goed dat we geen idee hebben wat de rijkdom precies betekent. Als we menen iets te weten: we zijn net het schip ingestapt voor een reis naar de andere kant van de oceaan, en we zijn net van wal gestoken. Daar staan we nu. Laat u niet weerhouden en onderzoek de schriften.
"...in wijsheid". Het is geen peptalk, of mensen brengen in staat van 'euforie'. Het heeft te maken met kennis. Kennis brengt bij Hem.
"...om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn..." Het gaat hier om volwassenheid.
Zie ook 1 Kor.14:20 "...wordt in het verstand volwassen." Dus volwassen in verstand en begrip. Je bent zelfstandig en in staat om je weg te gaan.

(vers 29) "Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht."
"Hiervoor..." is een verwijzing naar het herauten van de boodschap van de verborgenheid. Aan Paulus was de boodschap van de verborgenheid bekend gemaakt. En wat was die boodschap? Antw.: Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van deze verborgenheid is...Christus onder U (= onder de natiën). Dat was nieuw en niet bekend.
"...span mij in." Paulus was gedreven door Hem die in Paulus werkt met kracht (=Power)
"onder zware strijd..." Paulus was geen strijder, hij onderging strijd. Zijn goede bericht riep zoveel verzet op.
Zie ook 1 Tim.4:9-10 "Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen."
Hier zien we ook de inspanning en smaad die Paulus onderging.
Zie ook 2 Kor.6:5 "in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten..."
Zie ook 1 Thes.2:9 "Want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning. Terwijl wij nacht en dag werkten, om niemand uwer lastig te vallen..."
"...die in mij werkt met kracht..." Paulus klaagt niet, hij was zich bewust van de kracht die IN hem werkzaam is.
Zie Efez.3:7 "waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht." Denk niet te gering over die Kracht! Het woord doet krachtig zijn werk. zie ook 2 Kor.12:9-10

Wat is "dopen voor de doden? (deel 4B)

De wijze waarop de meeste bijbelvertalingen dit vers weergeven maakt de inhoud raadselachtig. Dat blijkt wel uit bijvoorbeeld hoe de Mormonen deze tekst interpreteren. Ze houden massaal doopdiensten voor reeds overleden mensen. Verrassend is dat zodra je de leestekens verplaatst (interpunties) de tekst al duidelijker…

 

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Voor doden gedoopt worden? (deel 4A)

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Gedoopt in Christus Jezus (deel 3)

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Paulus niet gezonden om te dopen (deel 2)

Dit is deel 2 van een korte serie over dopen.

Deel 1 - Dopen in wat...?

Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen

Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus

Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden?

Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden?

Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

Dopen in wat ...?

Johannes de doper was een opvallende verschijning wiens kameelharen mantel en leren gordel herinnerde aan de profeet Elia. Het kenmerk van Johannes de doper dat hij ANDERE doopte...

De twee getuigen (Openb.11) samenvatting van de (tot dan toe gegeven) studie.

In deze korte video geeft Andre Piet een samenvatting van de (tot dan toe gegeven) studie "de twee getuigen uit Openb.11"

 

Tot geloof komen... of geloven ?

In onze vertalingen komen we diverse malen tegen: ...en zij kwamen tot geloof. (bijvb in Hand 17:12) Maar in de grondteksten staat: ze geloofden. En dat is wat anders. 'Tot geloof komen' ...verteld dat de mens een weg heeft afgelegd voordat hij bij geloof aankomt. 'Ze geloofden' verteld ons dat er een moment is dat de mens overtuigt werd door iets. De kern is dit: Gods woord overtuigd. HIJ geeft dat "om denk moment" (denk aan Saulus op de weg naar Damascus). Geloof is trouwens een gift van God (Efez.2:8).

 

 

De twee getuigen (Openb.11:5-10)

Deze Pres-Vid is een weergave van de bijbelstudie over "de twee getuigen (Openbaring 11)" die u op https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-getuigen-1/ kunt vinden.

 

 

Beelden in bijbel 70 palmen en 70 afgehouwen tenen en duimen

In Gods woord worden veel zaken toegelicht via beelden uit de natuur. Denk maar aan Math.13 (de akker en de zaaier). Maar ook in andere details in de opgetekende geschiedenissen worden vaak beelden gebruikt. Zo ook de geschiedenis uit Exod.15 (waterbronnen en palmbomen) en Richteren 1 (afgehouwen tenen en duimen).

 

Eer van mensen...?

De Heer had geen eer van mensen nodig. De Schriftgeleerden wel. Die waren uit op eretitels en erebaantjes. Vandaag de dag is het niet anders. Mensen streven naar titels die mensen verzonnen hebben en zelf uitgeven. Met een titel ben je bevoegd om te mogen voorgaan en spreken (in het algemeen). Maar het gaat in de Schrift om bekwaamheid. Heb je kennis van de Schrift?

 

De twee getuigen (Openb.11:1-5)

Deze Pres-Vid is een weergave van de bijbelstudie over "de twee getuigen (Openbaring 11)" die u op https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-getuigen-1/ kunt vinden.

 

 

De goede herder ...schapen niet van deze stal?

Joh.10:16 nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn: ook die moet Ik leiden en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Wie zijn die schapen, die niet van deze stal zijn? Zijn dat gelovigen uit de natien? 

 

 

Patroon van geZONde woorden

In een land wat dicht bij de evenaar ligt, speelt de zon een belangrijke rol. Eigenlijk net zoals de geZONde woorden van Paulus voor ons van zeer groot belang zijn. Wat goed is om te beseffen is dat menselijke wijsheid en menselijke woorden tegenover God's gezonde woorden staan.

 

 

Wedergeboren worden...?

Wedergeboren worden is een belofte geen oproep. 'Wedergeboren worden' is een vertaling van twee Griekse woorden die 'geboren worden' en 'van boven' betekenen. Dat geeft direct aan wie de bron is en wie degene is die genereerd (het actieve gedeelte). God reinigt, God veranderd het hart. Hij veranderd het hart en geeft een nieuwe geest in uw binnenste (Ezech.36:36 (Israël), Titus 3:4-6 (gelovigen nu)

 

Meer info met meer teksten: zie https://www.youtube.com/watch?xQqA5PJV3Kc

 

 

De redding van Judas Iskariot staat vast!

Als je gewoon de Schrift erbij neemt, en alle Schriftplaatsen bestudeerd m.b.t. Judas Iskariot, zie je dat zaken veel genuanceerder liggen dan vertalingen ons doen voorspiegelen. 

16 redenen:

God is de redder van alle mensen!

Er zijn zoveel misverstanden over redding. Daarom zestien redenen waarom God de Redder is van alle mensen. Alle mensen? Jazeker, allen! Het filmpje duurt maar drie minuten, kijk en deel het met aderen.

Eindelijk antwoord op de vraag : waarom is er zoveel ellende!

In tien minuten tijd krijgt u het puur Schriftuurlijke antwoord op de waarom vraag (waarom is er zo veel ellende in deze wereld) Onze Heer geeft duidelijk antwoordt op deze vraag (Joh.9 de blind geborene). 

Valt er nog wat te lachen? Jazeker (Gen.21)

Als je om je heen kijkt en naar het nieuws luistert dan wordt je somber, waar gaat het naar toe? Maar als je God's woord mag kennen, en in het bijzonder de beloften, dan ga je lachen. Want dan weet je dat God uiteindelijk iedereen doet lachen. Niet als een 'stand-up comedian', maar Hij laat lachen vanuit het hart, in grote dankbaarheid en blijdschap ! 

Is oorlog ergens goed voor?

Oorlog, is het ergens goed voor? vroeg Bruce Springsteen zich af

Al is de zonde nog zo snel, de genade overtreft haar wel

In Rom.5:20 vinden we een 'eye openende' uitspraak van de apostel Paulus. En weet u dat elke vertaler het er over eens is wat daar (in de grondteksten) staat. Maar toch probeert men via een foute conclusie er onder uit te komen. 

Leden (popgroep) KISS onsterfelijk?

Jazeker, maar niet als hologram en heel anders dan zij denken

Zintuigen, mond en de Romeinenbrief

Je kan in Gods woord studeren door vers voor vers door teksten te gaan. Maar je kan ook via 'structuren' tot zeer verassende inzichten komen. Zo zit er in de Romeinenbrief een 'parel' verborgen met betrekking tot de mond. 

Wat is zegen nu eigenlijk?

Bij zegen denken we vaak aan welvaart. Maar zegen of zegenen heeft te maken met 'knielen' en 'wel-spreken of goed-spreken over'. Zegen is gelegen in dankzegging. Bij besef, wat een genade gift is, kan je niet zwijgen.

 

Over welke brief heeft Paulus het?

In Kol.4:16 lezen dat zij .... ook die van Laodicea u laat voorlezen. Dat is apart. Over welke brief heeft Paulus het hier?

Zijn er te veel mensen op de aarde?

Je hoort het steeds vaker om je heen, er zijn wel erg veel mensen (inmiddels meer dan 8 miljard). Moeten we ons zorgen maken? neen, absoluut niet, Ik moedig u aan om Psalm 139 erbij te nemen en te lezen.

 

Kom van het dak af... 

We maken een "reis" van Lucas 5 naar Galaten 5. Er gebeurt namelijk heel veel op "het dak"

Bruiloft te Kana, dit heeft u nog nooit gehoord!

In de tekst Joh.2:1-11 zitten zulke geweldige dingen verborgen die vele nog nooit gehoord hebben; voorbeelden: 'de derde dag' en 'de perfecte timing van God' en 'vullen tot de rand' en 'het beste als laatste' en 'tekenen hebben een betekenis'.

 

Is de tweede dood iets anders dan de dood?

Vaak hoor je zeggen dat de tweede dood anders zou zijn dan de dood. Maar het is meer van de dood of anders gezegd, je gaat voor een tweede keer dood. En weet u, de laatste vijand (de dood, zie 1 Kor 15) zal  teniet gedaan worden. Vraag: en wat hou je dan over? Juist leven! Wat een evangelie = goed bericht!

Hier zit een luchtje aan.... of beter gezegd: dit stinkt!

Plaatsnamen vertaal je niet. Als je in de grondteksten leest over Jeruzalem dan geef je die plaatsnaam weer, dus Jeruzalem. En precies eender doe je met Kafarnaüm of Bethlehem enz. voor alle plaatsnamen doen de vertalers dat, op één uitzondering na...als ze Gehenna (=dal van Hinnom ten zuid westen van Jeruzalem) tegen komen maken ze er ....hel van. Dus men vertaald de op aarde gelegen geografische plaats gehenna met hel. Wat??? En dat klopt van geen kant. Dat stinkt!

 

Drie reacties en humor van God (Hand.17:15-34)

Wat kan er gebeuren als je het evangelie verteld aan vrienden, familie, collega's enz? In Hand.17 lezen we over drie soorten reacties. Men kan u bespotten of men kan onverschillig zijn of men geloofd het woord van God. Aan het einde van het hoofdstuk worden twee namen genoemd... en laat dat nu een stukje humor van God zijn.

In slaap vallen in dienst, betekent compliment boodschap

Het gebeurt wel eens dat je als spreker iemand "diep ziet nadenken". Maar bedenk dit: bij de boodschap van "hel en verdoemenis" (geen Schriftuurlijke boodschap), is iedereen wakker , alert en 'hyper'. Maar als je vertelt dat we een gelukkige God hebben (1 Tim.1:11), dat God de wereld met zich verzoend (2 Kor.5:18) en dat de dood teniet gedaan wordt en allen in Christus zullen leven.... dan wordt je relax, dan kan je rustig je ogen dicht doen. Het is een compliment voor de spreker.

 

Kan God berouw hebben?

Als je de bijbel vertalingen leest kom je een aantal keren tegen dat God ergens berouw over zou hebben, maar er is ook een tekst die zegt : God is geen man dat Hij liegen zou of een mensenkind dat Hij berouw zou hebben (Num.23:19). Wat is het nu?

Weer terug in die sleur...

We ontkomen er niet aan. Na een leuke periode met bijvoorbeeld familie of vrienden, of een prachtige vakantie .... komen we weer thuis in de dagelijkse routine (de sleur). Gods woord zegt daar ook iets over in Prediker 3. In het bijzonder wil ik u attenderen op vers 14 en 15 waar een geweldige belofte staat!

 

De dood voert geen heerschappij meer over Hem (Rom.6:9)

In de Schrift lezen we diverse malen van opwekkingen. Maar een tijd na de opwekking van het dochtertje van Jairus , de jongeling te Nain, Lazarus en Tabita zijn ze allen wederom gestorven, en dat kwam omdat de dood nog steeds heerschappij over hen voerde. Maar het bijzondere van onze Heer is dat (Rom.6:9) ...daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem ! Hij als eersteling is de garantie dat de rest zal volgen (in rangorde). Dat is het evangelie.

Het laatste wonder-teken gebeurde in de hof van Getsemane (Luc.22:47-51)

In de hof lezen we over het laatste wonderteken dat Jezus doet. En het zal u niet verbazen dat het teken van ‘de genezing van het afgeslagen oor’ veel meer te zeggen heeft. De gebeurtenis spreekt van een geweldige belofte voor het volk Israël! 

 

Het 'vier staat tot één principe 

Tijdens de kruisiging van de Heer Jezus vonden een aantal bijzondere plaats. We komen een aantal keren de verhouding 'vier staat tot één' tegen.... En daar gaat een sprake van uit

Het perfecte plaatje (Kol.1:15)

 

Schriftgeleerden... wat deden zij?

De Hebreeuwse geschriften zijn zeer betrouwbaar. Dat komt omdat de ene God het gesproken heeft en heeft laten optekenen. Ja zegt u, maar als men nu fouten heeft gemaakt tijdens het kopieren. Dit is het wonderlijke , Hebreeuwse letters hebben een betekenis en een waarde. Hierdoor is kopieeerwerk 100% betrouwbaar gebleken

Kort & Bondig: God is de redder van alle mensen!

We hebben een geweldig evangelie lieve mensen. In dit zeer korte filmpje van

2 min 50 wordt het beste nieuws ooit gedeeld:

God is de redder van alle mensen!

Een wijs en kundig bouwmeester 1 Kor.3:10-15

Paulus was een apostel, en ooggetuige. Paulus was een leraar en apostel van de Natien , maar wat redelijk onbekend is: Paulus was een wijs en kundig bouwmeester

 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u (Kol.3:16)

Wat weinigen beseffen is dat Paulus hier niet spreekt over het woord van Jezus die op aarde rondliep. Christus is in een titel die Hij na zijn opstanding kreeg (Hand.2:36 ...dat God Hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft). Paulus, de apostel van de Natien, heeft woord van de opgestane ontvangen.

Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden

Bezien vanuit één regel in het gebed wat Israel in de toekomst zal bidden , het "Onze Vader"

 

Het geheim van het evangelie

Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

God's wil en God's verborgen bedoeling (Adam en Eva)

Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!


Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter

Een korte toelichting op de vraag: hoe weet je of de vertaling die je nu gebruikt betrouwbaar is?!

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!

Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving


Stel je eens voor dat ...

Een korte prikkelende boodschap!

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)

In het (engelstalige) studie boek "concordant commentary on the New Testament van A.E.Knoch staat o.a. een structuur weergegeven van de Romeinenbrief?


Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)

In het (engelstalige) studie boek "concordant commentary on the New Testament van A.E.Knoch staat o.a. een structuur weergegeven van de Romeinenbrief

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)

In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?


En hij moest door Samaria gaan

In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met diepere opmerkelijke lagen!

God zien in de Schepping (Rom.1:20)

Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.


Kort en bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')!

In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)

De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's


Krachtig aanmoedigen: blijf bij de genade God's !

Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven?Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op iemands hoofd stapelen?

Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?


Waarom hebt u mij zo gemaakt?

In Rom.9:21 komen we de vraag tegen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? In dit korte filmpje krijgt u het antwoord.

Wat is een huwelijk? (Joh.1:17)

Wat bedoelt de Bijbel met ‘een huwelijk’? Een verbintenis aangaan in het stadshuis of de kerk komen we in de Bijbel nergens tegen. Betekent dit, dat iedere serieuze liefdesrelatie een huwelijk kan zijn? Of, zoals anderen beweren, dat een huwelijk in bed gesloten wordt?  


Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.

Joh.3:16 is mischien wel het meest bekende bijbelvers, maar toch is er ook veel onbekend.

VLOG (meest recente VLOG'jes / spreekbeurt)

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)

De woorden 'genade en waarheid' en dan een enkelvoud (werd) erachter?.... Heeft Johannes hier een schrijffout gemaakt? Neen, het is veel mooier


Ieder in zijn eigen rangorde (1 kor.15:23)

Alle mensen zullen in Christus worden levend gemaakt, "ieder in zijn rangorde", zegt 1 Kor.15:22,23. Maar wat betekent dat 'rangorde'? In deze video wordt dit prachtig geillustreerd .


Wederom geboren worden? (Joh3:3, 7)

Deze term (wederom geboren worden) is heel bekend bij vele gelovigen. We komen de term tegen in Joh.3:3 en Joh.3:7 tijdens het gesprek wat Jezus heeft met de leidsman der Joden, Nicodemus. Als je de Griekse grondwoorden bekijkt en beseft tegen wie onze Heer spreekt, dan blijkt zo'n bekende term niet overeen te komen met de 'traditionele visie - jij moet een keus maken en wederom geboren worden'


Kerntaak opzieners, gezonde leer

Wat behoren zij die voor gaan in het woord, de opzieners te doen?  


Voor of vanaf (deel 1) grondlegging wereld - nederwerping systeem

Tienmaal vinden we de term 'grondlegging van de wereld' in de bijbel. Waarbij drie maal gesproken wordt VOOR de grondlegging van de wereld en zeven maal over VANAF de grondlegging van de wereld. In het eerste deel iets meer over "grondlegging wereld"


Liederen (deel 2) (ver)tel uw zegeningen, één voor één

In deze vlog: 1)We hebben een stem gekregen om de ene God te eren en om andere te vertellen van Hem. 2) liederen gaan vaak over 'wat de mens doet' , we plaatsen onze prestaties vaak voorop (op de voorgrond), maar het gaat erom dat we in liederen (die in diensten gezongen worden) de ene God centraal en vooraan zetten  


Liederen, staat de mens centraal of de ene GOD?

Als we het terug brengen tot de kern, dan heeft een mens een stem gekregen om God te eren. We zouden liederen zingen tot eer van God. Toch zijn er vele liederen, die gezongen worden in samenkomsten, waarin de mens centraal staat. Daarom vandaag een voorbeeld van een prachtig lied waarin God's liefde en grootheid centraal staat.(Bron lied: Jesus Army Songs: Thank You https://www.youtube.com/watch?v=K2kCYnEdfOE)


Bezorgdheid, de oplossing

U kent het vast wel, je wordt 's nachts wakker en je gedachten die eerst "rustig zaten, gaan lopen en daarna rennen" en zijn niet meer te stoppen. Maar als gelovige heb je een "geheim wapen". De moeder van alle bezorgdheid teksten geeft uitkomst.


Het evangelie, het goede bericht is GEEN aanbieding maar een BERICHT!

God's woord (de bijbel) is geen "to do" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET wat jij moet doen. Ook is het GEEN "to be live" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET hoe jij moet leven. Neen, het is het verhaal van God zelf die vertelt wie Hij is en wat Hij doet!

God staat centraal in de Schrift. Het is Zijn woord. En als je dat mag beseffen, dus wat Hij bij machte is te doen in jou leven (en dat is pure genade) dan wordt je blij en dankbaar.


Kan God berouw hebben?

In de bijbel (vertalingen) lees je diverse keren dat God, de schepper van het Al, wiens verstand niet te doorgronden is (Jes.40:28) berouw zou hebben. Als je op onderzoek uitgaat dan kom je al snel tot een heel andere conclusie..


Oefening lichaam weinig nut, maar goede verering God is nuttig tot alles (1 Tim.4:8)

Ik ga geen onderwerp uit de weg.Als u me kent, dan weet u dat ik graag sport. Als je dan de tekst tegenkomt "want oefening van het lichaam is van weinig nut (1 Tim.4:8)" ....dan zakt de moed je in je (hardloop)schoenen ...Een bonus in dit filmpje is : wat is nu Godsvrucht?


Niet langer ik. Paulus wist meer dan Jacobus

Jacobus en Paulus hadden beide een bedienig van de Heer ontvangen, maar de setting was totaal anders. Hier zien we een onderscheid tussen het evangelie van de

besnijdenis die Petrus (de twaalf) was toevertrouwd en het evangelie van de voorhuid die Paulus was toevertrouwd. (zie Gal.2:7)


God's geest woont in u en daar gaat een gigantische levendmakende kracht van uit

Als Hij in u woont, dan betekent dat meerdere dingen ! ... EN... Paulus verteld ons, en dat is een hoop gevende belofte, dat de geest die onze Heer opwekte dat ook bij u zal doen!


Niet bagatelliseren maar relativeren

Als ik u iets zou vertellen over lijden, dan zou dat totaal ongeloofwaardig zijn, maar als Paulus ons meeneemt en daar iets over zegt, dan zouden we rechtop moeten gaan zitten. Hij was "een expert" in lijden - als dienaar van Christus- (2 Kor.11:22-29)


(Deel 1) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


(Deel 2) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


Drie ShortVlogs (Rom.10:4, 5 en 6)


Drie ShortVlogs (max 2 min per deel): Rom.10:4 (einde wet),

Rom.10:5 (twee soorten rechtvaardigheid) en Rom.10:6 (veelzeggend citaat)

Deel dit geweldige evangelie ( de linkjes) met iedereen die het wil horen!n wat?)

Leren "koersen"

Een vlogje naar aanleiding van een interview met een wieler ploegleider . Hij zei iets heel moois!


Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (wapenrusting)


(1) de GEHELE wapenrusting ...(twee maal drie onderdelen)

(2) de wapenrusting VAN God ...(letterlijk van God)

(3) STANHOUDEN ... (positie handhaven in wat?)

Wat is het geheimenis van DE Christus? (Efez.3:4)

Hoezo spreekt Paulus over een geheimenis (verborgenheid) van DE Christus? Want dat Christus zou komen was bekend, en wie hij zou zijn, daar hadden de profeten al over gesproken. En zelfs in de toespraak van Petrus (Hand.2) wordt verteld dat Christus opgewekt zou worden en zou zitten aan de rechter van God de Vader. Wat is dan het geheimenis .....?

Een goed woord bemoedigt en verblijdt (Spr.12:25 en Spr.15:30)

Wanneer is een woord een goed woord? Kunnen gedichten of peptalk ook goede woorden zijn?En zijn er bepaalde kenmerken te benoemen m.b.t. de goede woorden?!

Moeten overwinnaars strijden? (Kol.3:1-5)

Zoekt dan de dingen die boven zijn (we onderzoeken de Schriften)Bedenk de dingen die boven zijn (terwijl we met onze voeten 'in de klei' staan)De logica van het genade evangelie is zinnig. Het dient een toekomstig nut. Als je in genade mag beseffen wat je positie is, dan geef je al die zaken die in Kol.3 vers 5 benoemd zijn, gewoon geen aandacht, en dan verdwijnen al die problemen vanzelf. Dat is wat Paulus zegt in vers 5: laat het versterven, geef het geen aandacht (geen voedsel). Strijd er niet tegen!

James Webb telescoop - uitspansel - Hemel der hemelen

Heeft u het gehoord? Er is een nieuwe ruimte telescoop in een baan rond de zon gebracht. De James Webb telescoop. Deze ‘kijkt’ in het uitspansel en zal vele mooie beelden en nieuwe informatie opleveren. Het is een geweldig knap gemaakte telescoop waarmee, en ik citeer nu de wetenschap, "de kijk op het universum voor altijd zal veranderen". Maar wat is 'het uitspandel' nu precies? en wat is de 'hemel der hemelen'? En is 'het uitspansel' het werkterrein van het LvC?


De kracht die het licht schiep, verandert uw hart (2 Kor.4:6)

(Gen.1:3) En God zeide : Er zij licht, en er was licht. En God zag dat het licht goed was

Fundamentele waarheden!

Fundamentele waarheden . Ik vraag het niet vaak, maar deel deze waarheden met familie, vrienden en kennissen. Laat het horen, vertel het, "gelegen of ongelegen met alle lankmoedigheid (2 Tim.4:2)"


Wat heeft wraak met 'Talita koem' te maken?

In de geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus gebruikt de Heer de woorden Talita koem (meisje sta op). Juist de onderliggende Hebreeuwse woordverbanden geven het woord 'wraak' een hele andere betekenis dan waar wij wraak mee associëren.

Gods woord is vuurwerk en voedt op!

Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen om ons op te voeden(Titus 2:11-12)


Veranderen van gedachten is een daad van God

(1 Tim.1:12-16) Iedereen die besef heeft van het genade evangelie heeft een "omdenk moment" gehad. Dat is een daad van God. Hiertoe is de godlasteraar, de vervolger, de geweldenaar Saulus ontferming bewezen (...) om een voorbeeld te zijn voor hen ...

We zijn niet gered omdat we geloven, we geloven omdat we zijn gered!"Ik zie mensen als bomen wandelen"

De genezing van de blinde te Betsaida (Marc.8:22-26). Dit is een heel opvallende en veelzeggende geschiedenis, want na de eerste handoplegging en nadat de Heer speeksel op de ogen van de blinde heeft geplaatst ziet de man "mensen als bomen wandelen". Hij was blind en zag nu wazig. En dat is vreemd. Als de Heer mensen geneest, is één woord of één handeling voldoende. Waarom hier niet? Mislukte de genezing in eerste instantie? Of zit er meer achter?..

In een oogwenk?


"In een oogwenk weggevoerd worden"' is een hele bekende bijbelse uitspraak. Tot een jaar geleden dacht ik altijd dat het met snelheid te maken had van de opname of wegrukking, totdat iermand mij er op attendeerde dat het iets anders was. Nog mooier....

Het evangelie in drie minuten!Een gelijkenis en een geschiedenis (mbt Lazarus Luc.16 en Joh.11)

....
God heeft ook een "social media"platform (Psalm 19.2)

Tegenwoordig zijn er vele 'social media' platformen zoals Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp enz. Maar wisten jullie dat God jaren geleden een "social media platform" met de naam "SV Zee" (Spreekt Van Zijn Eer) heeft gemaakt? Naar Psalm 19:2

De hemelen vertellen God's eer, en het uitspansel verkondigt Zijn werk van Zijn handen.We kunnen het verhaal van God ('s nachts) lezen. Lees Gen.1:16 Hij maakte de sterren, lees Job.9:8-9 ...Hij maakte de Beer en de Orion en de Pleiaden, lees Job.38:31-33 of Psalm 147:4 Hij bepaalt het getal van de sterren, en Hij roept ze alle bij naam.

Huiselijke plichten? de christelijke huisregels?


Dit filmpje gaat over: wat is nu het geheim dat we in elke situatie, op de plek waar God ons plaatst, in oprechte blijdschap met elkaar om kunnen gaan?

De arrogante mens (Daniël 4)


De mensheid, in het algemeen gesproken, rekent totaal buiten God om en zet zichzelf heel graag centraal. Dat horen we al maanden lang in bijvoorbeeld radio reclames. Hoogmoed komt voor de val (Spr.16:18-19). Nebukadnessar (Dan.4) ondervond dit aan den lijve, TOTDAT hij omhoog keek ...

Nieuw bewijs dat eeuwige straf vals is

(deel 2)

Zo op het eerste gezicht staat er in 1 Tim.1:3-4 niet echt iets bijzonders. Het is geen hoge openbaring, het lijken bijna verzen die als opvulling dienen, maar toch zit er een geniale zin in...

The big picture

Om de geschiedenis van de mensheid te begrijpen hoef je maar twee personen te bestuderen, namelijk Adam en Christus (1 Kor.15:45-47)

(Als test is deze video op rumble.com gezet , zie link:

https://rumble.com/vlf2bt-august-19-2021.html?mref=qht34&mc=cicfy)

Geen vrije wil? Ik ben geen robot...

Zodra je verteld dat de mens geen vrije wil heeft, maar altijd wordt beïnvloed door God bij het nemen van beslissingen, dan krijg je steevast het antwoord: ik ben geen robot, ik ben geen marionet. Maar waar komen die termen (robot en marionet) vandaan? Gods woord spreekt over De Pottebakker en het klei (Jer.18.1-11 en Rom.9:19-21).?  

Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israël

In De Schrift vinden we twee evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis, waarvan Petrus de beheerder is, en het evangelie van de natiën (onbesnedenen), waarvan Paulus de beheerder is. Voor de tijd waarin wij leven is het evangelie dat Paulus mocht brengen van toepassing. Er zijn vele verschillen, in deze spreekbeurt ga ik vooral in op het verschil: Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israel  

BLOG

(Meest recent geplaatst)

Artikelen

  • God zal iedereen overtuigen link naar artikel --> /blogs

  • God houdt van HEN die niet van HEM houden.  link naar artikel --> /blogs

  • Waar komt geloof vandaan?   link naar artikel --> /blogs


Kort & Bondig

Diverse onderwerpen 'kort & bondig' weergegeven. Klik op de link -->  /kort-bondig

  • Titel Een woord in de ene taal heeft soms meerdere woorden andere taal (liefde) youtu.be/Kfcqr7G_Hzo
  • Titel: wanneer zullen we onze geliefden ((on)gelovigen of onwetende) die gestorven zijn terugzien? youtu.be/JDon4St1yrw
  • Titel: De uitkomst staat vast (onderwerp: God haalt altijd Zijn doel, want er is één God) - youtube filmpje ---> youtu.be/UdjFpM4ckPQ
  • Titel: Lekker lang licht (onderwerp: licht en donker) - youtube filmpje ---> youtu.be/VWOgSb-9nwA
  • Titel: Paulus zijn TedTalk (onderwerp: Paulus toespraak te Athene) - youtube filmpje ---> youtu.be/0f-FKxAOMKgEn de spotlight zetten we op ....

--> Er zijn twee evangelieën!

--> De valstrik van de Drie-Eenheid