Meest recent : zondag 9 april  2023 - vlog

De Zeventig Boeken

De dood voert geen heerschappij meer over Hem (Rom.6:9)

In de Schrift lezen we diverse malen van opwekkingen. Maar een tijd na de opwekking van het dochtertje van Jairus , de jongeling te Nain, Lazarus en Tabita zijn ze allen wederom gestorven, en dat kwam omdat de dood nog steeds heerschappij over hen voerde. Maar het bijzondere van onze Heer is dat (Rom.6:9) ...daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem ! Hij als eersteling is de garantie dat de rest zal volgen (in rangorde). Dat is het evangelie.

Het laatste wonder-teken gebeurde in de hof van Getsemane (Luc.22:47-51)

In de hof lezen we over het laatste wonderteken dat Jezus doet. En het zal u niet verbazen dat het teken van ‘de genezing van het afgeslagen oor’ veel meer te zeggen heeft. De gebeurtenis spreekt van een geweldige belofte voor het volk Israël! 

 

Het 'vier staat tot één principe 

Tijdens de kruisiging van de Heer Jezus vonden een aantal bijzondere plaats. We komen een aantal keren de verhouding 'vier staat tot één' tegen.... En daar gaat een sprake van uit

Het perfecte plaatje (Kol.1:15)

 

Schriftgeleerden... wat deden zij?

De Hebreeuwse geschriften zijn zeer betrouwbaar. Dat komt omdat de ene God het gesproken heeft en heeft laten optekenen. Ja zegt u, maar als men nu fouten heeft gemaakt tijdens het kopieren. Dit is het wonderlijke , Hebreeuwse letters hebben een betekenis en een waarde. Hierdoor is kopieeerwerk 100% betrouwbaar gebleken

Kort & Bondig: God is de redder van alle mensen!

We hebben een geweldig evangelie lieve mensen. In dit zeer korte filmpje van

2 min 50 wordt het beste nieuws ooit gedeeld:

God is de redder van alle mensen!

Een wijs en kundig bouwmeester 1 Kor.3:10-15

Paulus was een apostel, en ooggetuige. Paulus was een leraar en apostel van de Natien , maar wat redelijk onbekend is: Paulus was een wijs en kundig bouwmeester

 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u (Kol.3:16)

Wat weinigen beseffen is dat Paulus hier niet spreekt over het woord van Jezus die op aarde rondliep. Christus is in een titel die Hij na zijn opstanding kreeg (Hand.2:36 ...dat God Hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft). Paulus, de apostel van de Natien, heeft woord van de opgestane ontvangen.

Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden

Bezien vanuit één regel in het gebed wat Israel in de toekomst zal bidden , het "Onze Vader"

 

Het geheim van het evangelie

Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

God's wil en God's verborgen bedoeling (Adam en Eva)

Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!


Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter

Een korte toelichting op de vraag: hoe weet je of de vertaling die je nu gebruikt betrouwbaar is?!

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!

Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving


Stel je eens voor dat ...

Een korte prikkelende boodschap!

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)

In het (engelstalige) studie boek "concordant commentary on the New Testament van A.E.Knoch staat o.a. een structuur weergegeven van de Romeinenbrief?


Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)

In het (engelstalige) studie boek "concordant commentary on the New Testament van A.E.Knoch staat o.a. een structuur weergegeven van de Romeinenbrief

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)

In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?


En hij moest door Samaria gaan

In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met diepere opmerkelijke lagen!

God zien in de Schepping (Rom.1:20)

Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.


Kort en bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')!

In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)

De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's


Krachtig aanmoedigen: blijf bij de genade God's !

Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven?Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op iemands hoofd stapelen?

Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?


Waarom hebt u mij zo gemaakt?

In Rom.9:21 komen we de vraag tegen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? In dit korte filmpje krijgt u het antwoord.

Wat is een huwelijk? (Joh.1:17)

Wat bedoelt de Bijbel met ‘een huwelijk’? Een verbintenis aangaan in het stadshuis of de kerk komen we in de Bijbel nergens tegen. Betekent dit, dat iedere serieuze liefdesrelatie een huwelijk kan zijn? Of, zoals anderen beweren, dat een huwelijk in bed gesloten wordt?  


Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.

Joh.3:16 is mischien wel het meest bekende bijbelvers, maar toch is er ook veel onbekend.

VLOG (meest recente VLOG'jes / spreekbeurt)

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)

De woorden 'genade en waarheid' en dan een enkelvoud (werd) erachter?.... Heeft Johannes hier een schrijffout gemaakt? Neen, het is veel mooier


Ieder in zijn eigen rangorde (1 kor.15:23)

Alle mensen zullen in Christus worden levend gemaakt, "ieder in zijn rangorde", zegt 1 Kor.15:22,23. Maar wat betekent dat 'rangorde'? In deze video wordt dit prachtig geillustreerd .


Wederom geboren worden? (Joh3:3, 7)

Deze term (wederom geboren worden) is heel bekend bij vele gelovigen. We komen de term tegen in Joh.3:3 en Joh.3:7 tijdens het gesprek wat Jezus heeft met de leidsman der Joden, Nicodemus. Als je de Griekse grondwoorden bekijkt en beseft tegen wie onze Heer spreekt, dan blijkt zo'n bekende term niet overeen te komen met de 'traditionele visie - jij moet een keus maken en wederom geboren worden'


Kerntaak opzieners, gezonde leer

Wat behoren zij die voor gaan in het woord, de opzieners te doen?  


Voor of vanaf (deel 1) grondlegging wereld - nederwerping systeem

Tienmaal vinden we de term 'grondlegging van de wereld' in de bijbel. Waarbij drie maal gesproken wordt VOOR de grondlegging van de wereld en zeven maal over VANAF de grondlegging van de wereld. In het eerste deel iets meer over "grondlegging wereld"


Liederen (deel 2) (ver)tel uw zegeningen, één voor één

In deze vlog: 1)We hebben een stem gekregen om de ene God te eren en om andere te vertellen van Hem. 2) liederen gaan vaak over 'wat de mens doet' , we plaatsen onze prestaties vaak voorop (op de voorgrond), maar het gaat erom dat we in liederen (die in diensten gezongen worden) de ene God centraal en vooraan zetten  


Liederen, staat de mens centraal of de ene GOD?

Als we het terug brengen tot de kern, dan heeft een mens een stem gekregen om God te eren. We zouden liederen zingen tot eer van God. Toch zijn er vele liederen, die gezongen worden in samenkomsten, waarin de mens centraal staat. Daarom vandaag een voorbeeld van een prachtig lied waarin God's liefde en grootheid centraal staat.(Bron lied: Jesus Army Songs: Thank You https://www.youtube.com/watch?v=K2kCYnEdfOE)


Bezorgdheid, de oplossing

U kent het vast wel, je wordt 's nachts wakker en je gedachten die eerst "rustig zaten, gaan lopen en daarna rennen" en zijn niet meer te stoppen. Maar als gelovige heb je een "geheim wapen". De moeder van alle bezorgdheid teksten geeft uitkomst.


Het evangelie, het goede bericht is GEEN aanbieding maar een BERICHT!

God's woord (de bijbel) is geen "to do" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET wat jij moet doen. Ook is het GEEN "to be live" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET hoe jij moet leven. Neen, het is het verhaal van God zelf die vertelt wie Hij is en wat Hij doet!

God staat centraal in de Schrift. Het is Zijn woord. En als je dat mag beseffen, dus wat Hij bij machte is te doen in jou leven (en dat is pure genade) dan wordt je blij en dankbaar.


Kan God berouw hebben?

In de bijbel (vertalingen) lees je diverse keren dat God, de schepper van het Al, wiens verstand niet te doorgronden is (Jes.40:28) berouw zou hebben. Als je op onderzoek uitgaat dan kom je al snel tot een heel andere conclusie..


Oefening lichaam weinig nut, maar goede verering God is nuttig tot alles (1 Tim.4:8)

Ik ga geen onderwerp uit de weg.Als u me kent, dan weet u dat ik graag sport. Als je dan de tekst tegenkomt "want oefening van het lichaam is van weinig nut (1 Tim.4:8)" ....dan zakt de moed je in je (hardloop)schoenen ...Een bonus in dit filmpje is : wat is nu Godsvrucht?


Niet langer ik. Paulus wist meer dan Jacobus

Jacobus en Paulus hadden beide een bedienig van de Heer ontvangen, maar de setting was totaal anders. Hier zien we een onderscheid tussen het evangelie van de

besnijdenis die Petrus (de twaalf) was toevertrouwd en het evangelie van de voorhuid die Paulus was toevertrouwd. (zie Gal.2:7)


God's geest woont in u en daar gaat een gigantische levendmakende kracht van uit

Als Hij in u woont, dan betekent dat meerdere dingen ! ... EN... Paulus verteld ons, en dat is een hoop gevende belofte, dat de geest die onze Heer opwekte dat ook bij u zal doen!


Niet bagatelliseren maar relativeren

Als ik u iets zou vertellen over lijden, dan zou dat totaal ongeloofwaardig zijn, maar als Paulus ons meeneemt en daar iets over zegt, dan zouden we rechtop moeten gaan zitten. Hij was "een expert" in lijden - als dienaar van Christus- (2 Kor.11:22-29)


(Deel 1) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


(Deel 2) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)

Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")


Drie ShortVlogs (Rom.10:4, 5 en 6)


Drie ShortVlogs (max 2 min per deel): Rom.10:4 (einde wet),

Rom.10:5 (twee soorten rechtvaardigheid) en Rom.10:6 (veelzeggend citaat)

Deel dit geweldige evangelie ( de linkjes) met iedereen die het wil horen!n wat?)

Leren "koersen"

Een vlogje naar aanleiding van een interview met een wieler ploegleider . Hij zei iets heel moois!


Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (wapenrusting)


(1) de GEHELE wapenrusting ...(twee maal drie onderdelen)

(2) de wapenrusting VAN God ...(letterlijk van God)

(3) STANHOUDEN ... (positie handhaven in wat?)

Wat is het geheimenis van DE Christus? (Efez.3:4)

Hoezo spreekt Paulus over een geheimenis (verborgenheid) van DE Christus? Want dat Christus zou komen was bekend, en wie hij zou zijn, daar hadden de profeten al over gesproken. En zelfs in de toespraak van Petrus (Hand.2) wordt verteld dat Christus opgewekt zou worden en zou zitten aan de rechter van God de Vader. Wat is dan het geheimenis .....?

Een goed woord bemoedigt en verblijdt (Spr.12:25 en Spr.15:30)

Wanneer is een woord een goed woord? Kunnen gedichten of peptalk ook goede woorden zijn?En zijn er bepaalde kenmerken te benoemen m.b.t. de goede woorden?!

Moeten overwinnaars strijden? (Kol.3:1-5)

Zoekt dan de dingen die boven zijn (we onderzoeken de Schriften)Bedenk de dingen die boven zijn (terwijl we met onze voeten 'in de klei' staan)De logica van het genade evangelie is zinnig. Het dient een toekomstig nut. Als je in genade mag beseffen wat je positie is, dan geef je al die zaken die in Kol.3 vers 5 benoemd zijn, gewoon geen aandacht, en dan verdwijnen al die problemen vanzelf. Dat is wat Paulus zegt in vers 5: laat het versterven, geef het geen aandacht (geen voedsel). Strijd er niet tegen!

James Webb telescoop - uitspansel - Hemel der hemelen

Heeft u het gehoord? Er is een nieuwe ruimte telescoop in een baan rond de zon gebracht. De James Webb telescoop. Deze ‘kijkt’ in het uitspansel en zal vele mooie beelden en nieuwe informatie opleveren. Het is een geweldig knap gemaakte telescoop waarmee, en ik citeer nu de wetenschap, "de kijk op het universum voor altijd zal veranderen". Maar wat is 'het uitspandel' nu precies? en wat is de 'hemel der hemelen'? En is 'het uitspansel' het werkterrein van het LvC?


De kracht die het licht schiep, verandert uw hart (2 Kor.4:6)

(Gen.1:3) En God zeide : Er zij licht, en er was licht. En God zag dat het licht goed was

Fundamentele waarheden!

Fundamentele waarheden . Ik vraag het niet vaak, maar deel deze waarheden met familie, vrienden en kennissen. Laat het horen, vertel het, "gelegen of ongelegen met alle lankmoedigheid (2 Tim.4:2)"


Wat heeft wraak met 'Talita koem' te maken?

In de geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus gebruikt de Heer de woorden Talita koem (meisje sta op). Juist de onderliggende Hebreeuwse woordverbanden geven het woord 'wraak' een hele andere betekenis dan waar wij wraak mee associëren.

Gods woord is vuurwerk en voedt op!

Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen om ons op te voeden(Titus 2:11-12)


Veranderen van gedachten is een daad van God

(1 Tim.1:12-16) Iedereen die besef heeft van het genade evangelie heeft een "omdenk moment" gehad. Dat is een daad van God. Hiertoe is de godlasteraar, de vervolger, de geweldenaar Saulus ontferming bewezen (...) om een voorbeeld te zijn voor hen ...

We zijn niet gered omdat we geloven, we geloven omdat we zijn gered!"Ik zie mensen als bomen wandelen"

De genezing van de blinde te Betsaida (Marc.8:22-26). Dit is een heel opvallende en veelzeggende geschiedenis, want na de eerste handoplegging en nadat de Heer speeksel op de ogen van de blinde heeft geplaatst ziet de man "mensen als bomen wandelen". Hij was blind en zag nu wazig. En dat is vreemd. Als de Heer mensen geneest, is één woord of één handeling voldoende. Waarom hier niet? Mislukte de genezing in eerste instantie? Of zit er meer achter?..

In een oogwenk?


"In een oogwenk weggevoerd worden"' is een hele bekende bijbelse uitspraak. Tot een jaar geleden dacht ik altijd dat het met snelheid te maken had van de opname of wegrukking, totdat iermand mij er op attendeerde dat het iets anders was. Nog mooier....

Het evangelie in drie minuten!Een gelijkenis en een geschiedenis (mbt Lazarus Luc.16 en Joh.11)

....
God heeft ook een "social media"platform (Psalm 19.2)

Tegenwoordig zijn er vele 'social media' platformen zoals Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp enz. Maar wisten jullie dat God jaren geleden een "social media platform" met de naam "SV Zee" (Spreekt Van Zijn Eer) heeft gemaakt? Naar Psalm 19:2

De hemelen vertellen God's eer, en het uitspansel verkondigt Zijn werk van Zijn handen.We kunnen het verhaal van God ('s nachts) lezen. Lees Gen.1:16 Hij maakte de sterren, lees Job.9:8-9 ...Hij maakte de Beer en de Orion en de Pleiaden, lees Job.38:31-33 of Psalm 147:4 Hij bepaalt het getal van de sterren, en Hij roept ze alle bij naam.

Huiselijke plichten? de christelijke huisregels?


Dit filmpje gaat over: wat is nu het geheim dat we in elke situatie, op de plek waar God ons plaatst, in oprechte blijdschap met elkaar om kunnen gaan?

De arrogante mens (Daniël 4)


De mensheid, in het algemeen gesproken, rekent totaal buiten God om en zet zichzelf heel graag centraal. Dat horen we al maanden lang in bijvoorbeeld radio reclames. Hoogmoed komt voor de val (Spr.16:18-19). Nebukadnessar (Dan.4) ondervond dit aan den lijve, TOTDAT hij omhoog keek ...

Nieuw bewijs dat eeuwige straf vals is

(deel 2)

Zo op het eerste gezicht staat er in 1 Tim.1:3-4 niet echt iets bijzonders. Het is geen hoge openbaring, het lijken bijna verzen die als opvulling dienen, maar toch zit er een geniale zin in...

The big picture

Om de geschiedenis van de mensheid te begrijpen hoef je maar twee personen te bestuderen, namelijk Adam en Christus (1 Kor.15:45-47)

(Als test is deze video op rumble.com gezet , zie link:

https://rumble.com/vlf2bt-august-19-2021.html?mref=qht34&mc=cicfy)

Geen vrije wil? Ik ben geen robot...

Zodra je verteld dat de mens geen vrije wil heeft, maar altijd wordt beïnvloed door God bij het nemen van beslissingen, dan krijg je steevast het antwoord: ik ben geen robot, ik ben geen marionet. Maar waar komen die termen (robot en marionet) vandaan? Gods woord spreekt over De Pottebakker en het klei (Jer.18.1-11 en Rom.9:19-21).?  

Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israël

In De Schrift vinden we twee evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis, waarvan Petrus de beheerder is, en het evangelie van de natiën (onbesnedenen), waarvan Paulus de beheerder is. Voor de tijd waarin wij leven is het evangelie dat Paulus mocht brengen van toepassing. Er zijn vele verschillen, in deze spreekbeurt ga ik vooral in op het verschil: Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israel  

BLOG

(Meest recent geplaatst)

Artikelen

  • God zal iedereen overtuigen link naar artikel --> /blogs

  • God houdt van HEN die niet van HEM houden.  link naar artikel --> /blogs

  • Waar komt geloof vandaan?   link naar artikel --> /blogs


Kort & Bondig

Diverse onderwerpen 'kort & bondig' weergegeven. Klik op de link -->  /kort-bondig

  • Titel Een woord in de ene taal heeft soms meerdere woorden andere taal (liefde) youtu.be/Kfcqr7G_Hzo
  • Titel: wanneer zullen we onze geliefden ((on)gelovigen of onwetende) die gestorven zijn terugzien? youtu.be/JDon4St1yrw
  • Titel: De uitkomst staat vast (onderwerp: God haalt altijd Zijn doel, want er is één God) - youtube filmpje ---> youtu.be/UdjFpM4ckPQ
  • Titel: Lekker lang licht (onderwerp: licht en donker) - youtube filmpje ---> youtu.be/VWOgSb-9nwA
  • Titel: Paulus zijn TedTalk (onderwerp: Paulus toespraak te Athene) - youtube filmpje ---> youtu.be/0f-FKxAOMKgEn de spotlight zetten we op ....

--> Er zijn twee evangelieën!

--> De valstrik van de Drie-Eenheid